Kreditgivarens ansvar

Om ett köp har betalats med kredit, till exempel kreditkort, är kreditgivaren ansvarig för säljarens avtalsbrott, till exempel om säljaren inte levererar tjänsten eller varan du köpte eller om produkten har ett fel som hör till säljarens ansvar.

På den här sidan får du information om när kreditgivaren är ansvarig och vad man kan kräva av kreditgivaren.

Vad innebär kreditgivaransvaret?

Kreditgivaransvar innebär att säljaren och kreditgivaren har ett gemensamt ansvar när konsumenten har betalat ett köp på kredit. På basis av den kan konsumenten på grund av säljarens avtalsbrott ha rätt att låta bli att betala fakturan eller att få prisavdrag, skadestånd eller annan ekonomisk ersättning också av den kreditgivare som finansierat köpet.

Kreditgivaransvaret gäller endast nyttighetsbundna krediter. Med en nyttighetsbunden kredit avses en konsumentkredit som är avsedd för anskaffning av en viss vara eller tjänst och som beviljats av en säljare eller något annat företag, till exempel en bank eller ett annat finansieringsbolag. Till nyttighetsbundna krediter hör också specialkreditkort, såsom kreditkort som utfärdas av butikskedjor samt kreditkort som utfärdats av banker och finansbolag.

Vanliga frågor

 • Med kreditkortet (credit) betalar du från kreditkontot och med debit-kortet direkt från bankkontot.

  Betalning med kredit ger ekonomisk trygghet i situationer där köpet inte levereras eller det finns ett fel i köpet som säljaren inte tänker gottgöra. Åtminstone ett dyrt köp är därför värt att betala på kreditsidan av kortet.

  Till exempel i problemsituationer som gäller köp i nätbutiker och resor förbättrar betalning med kreditkort möjligheterna att få tillbaka pengarna.

  Om köpet har betalats med kreditkort kan du i problemsituationer utöver säljaren alltid kräva gottgörelse av kreditgivaren, till exempel kreditkortsbolaget.

  Du kan vända dig till kreditgivaren till exempel om företaget inte levererar köpet eller om produkten har ett fel som säljaren ansvarar för. Kreditgivaren är inte skyldig att returnera en större summa än den som har betalats till kreditbolaget.

 • Situationer som beror på force majeure omfattas av kreditgivaransvaret och är därför ingen motivering till att förkasta kravet. Gör en reklamation till kreditgivaren där du lägger fram ditt yrkande på nytt.

Kan återbetalning av pengar krävas av kreditgivaren innan man har varit i kontakt med säljaren?

I problemsituationer är det bra om konsumenten först kontaktar säljaren även i de fall där säljaren har en lagstadgad skyldighet att återbetala pengarna utan reklamation av konsumenten.

Konsumenten behöver inte vänta länge på säljarens svar på reklamationen för att kunna reklamera till kreditgivaren.

Vanliga frågor

 • Du kan kräva återbetalning av pengarna av kreditgivaren. Kreditgivaren får inte vägra att behandla ett krav om gottgörelse eller avslå det på den grunden att konsumenten inte först har varit i kontakt med säljaren. Gör en ny reklamation till kreditgivaren.

 • I vissa fall har tjänsteleverantören en lagstadgad skyldighet att återbetala pengar så att konsumenten inte först är skyldig att kräva det. Passagerarens rättigheter i kollektivtrafiken beror på vilket transportmedel eller resesätt det är fråga om. Läs mer om resenärens konsumentskydd här

  • Vid situationer som gäller inställda flyg ska flygbolaget erbjuda konsumenten en ny rutt eller återbetala pengarna inom 7 dagar.
  • I situationer som gäller återkallande av paketreseavtal ska researrangören återbetala betalningarna utan obefogat dröjsmål och senast inom 14 dagar efter att paketreseavtalet har återkallats.

  Om du har rätt att få tillbaka dina pengar från säljaren eller tjänsteleverantören kan du kräva att pengarna återbetalas direkt från den bank som beviljat kreditkortet. Kreditkortsbolaget kan inte förutsätta att du i första hand kontaktar till exempel det företag som tillhandahållit den tjänst du köpt, utan du kan själv välja från vilken instans du kräver att pengarna återbetalas. Innan du framställer ditt krav till kreditkortsbolaget kan det dock löna sig att kontrollera eventuella instruktioner och uppgifter om tidtabellen för återbetalningen av pengarna på webbplatsen för det företag som tillhandahållit tjänsten innan du framställer ditt krav till kreditkortsbolaget.

  Om du redan har fått tillbaka dina pengar från säljaren eller tjänsteleverantören kan du inte be kreditkortsbolaget om återbetalning av pengarna. Kreditkortsbolaget är inte heller skyldigt att återbetala dig mer än bolaget har erhållit av dig i form av avgifter.

 • Kreditgivaren ansvarar för säljarens avtalsbrott och får inte hänvisa konsumenten att först utreda vad försäkringen täcker. Gör en ny reklamation till kreditgivaren.

 • Du kan kräva återbetalning av pengarna av kreditgivaren. Kreditgivaren får inte vägra behandla ett gottgörelseyrkande och avslå det på den grunden att konsumenten inte har något svar på sin reklamation till säljaren. Gör en ny reklamation till kreditgivaren.

I vilka situationer är kreditgivaren ansvarig för säljarens avtalsbrott?

När en vara eller en tjänst har betalats med kredit kan konsumenten framställa sitt krav till kreditgivaren, såsom kreditkortsbolaget, till exempel ifall

 • företaget levererar inte köpet. Till exempel i en situation där det är uppenbart att konsumenten inte har fått eller kommer att få de varor eller tjänster som han eller hon har betalat, till exempel en biljett för en konsert eller ett annat evenemang.
 • det finns ett fel i köpet som säljaren ansvarar för och som säljare inte avser åtgärda eller på annat sätt gottgöra. Till exempel i en situation där säljaren inte går med på att ersätta ytrepor på en soffa som levererats hem.
 • säljaren har gått i konkurs. Till exempel i en situation där ett flygbolag eller en resebyrå har gått i konkurs och den utlovade resan inte ordnas.

Vanliga frågor

 • Om det verkar sannolikt att köpen inte levereras trots dina begäranden kan du kräva återbetalning av pengarna av kreditgivaren. Gör en reklamation till kreditgivaren där du berättar att nätbutiken inte har levererat dina köp.

 • Du kan kräva återbetalning av flygpriset av kreditkortsbolaget.

 • Du har rätt att få tillbaka dina pengar från hotellet. Om dina pengar inte återbetalas kan du kräva återbetalning av pengarna av kreditgivaren på grund av tjänsteleverantörens avtalsbrott.

 • Kreditgivarna har ibland avvisat krav på återbetalning av priset på flygbiljetten på den grunden att flygbolaget enligt avtalsvillkoren har rätt att ställa in flyg och att enbart ett inställt flyg inte ännu är ett avtalsbrott. Att ett flyg ställs in är ur konsumentens synvinkel dock ett avtalsbrott, på basis av vilket konsumenten kan kräva återbetalning av pengarna från kreditgivaren. Gör en ny reklamation till kreditgivaren.

Vad kan man kräva av kreditgivaren på grund av säljarens avtalsbrott?

Konsumenten har rätt att avstå från att betala eller att få prisavdrag, skadestånd eller annan ekonomisk ersättning.

Ersättningar

Kreditgivaren är skyldig att på grund av säljarens avtalsbrott helt eller delvis återbetala det belopp som konsumenten har betalat.

Kreditgivaren är inte skyldig att återbetala en större summa än den som har betalats till kreditbolaget.

Till exempel om konsumenten har rätt att häva köpet ska kreditgivaren återbetala köpesumman, men behöver inte ersätta eventuella andra kostnader som hävningen medför för konsumenten.

Vanliga frågor

 • Kreditgivaren är inte skyldig att betala tillbaka mer än vad kreditgivaren själv har fått av dig.

Konsumenten kan avhålla sig från att betala

Konsumenten kan på grund av säljarens avtalsbrott avhålla sig från att betala en den del av fakturan som motsvarar priset på en utebliven leverans eller ett fel i köpet.

Vanliga frågor

 • Du kan låta bli att betala den del av fakturan som gäller den uteblivna leveransen. Reklamera till kreditgivaren och berätta varför du inte betalar.

Inom vilken tid ska ersättningskravet framställas till kreditgivaren?

Konsumentlagstiftningen föreskriver ingen tidsfrist inom vilken konsumenten ska reklamera avtalsbrott till kreditgivaren.

Kreditgivaren kan inte genom sina avtalsvillkor begränsa den tidsfrist inom vilken konsumenten ska framställa sina krav till kreditgivaren.

Vanliga frågor

 • Konsumentskyddslagen föreskriver ingen tidsfrist inom vilken konsumenten ska yrka på gottgörelse till den kreditgivare som finansierat köpet, så ditt krav kan inte avslås på basis av den tid som gått. Gör en ny reklamation till kreditgivaren.

 • Chargeback-systemet, det vill säga begäran om rättelse, är kreditkortsutfärdarens sätt att ta ut det belopp som kunden betalat av köpmannens bank i en situation där kunden inte har fått den betalda varan eller tjänsten.

  Även om chargeback-systemen innehåller tidsfrister som förpliktar kreditgivarna kan de inte begränsa konsumentens rätt att få tillbaka sina pengar från kreditgivaren på grund av säljarens avtalsbrott. Gör en ny reklamation till kreditgivaren.

Så här gör du en reklamation till kreditgivaren

Om ditt köp har betalats med kredit kan du på grund av säljarens avtalsbrott göra en reklamation till den kreditgivare som finansierat köpet om säljaren av tjänsten eller varan inte levererar köpet, köpet har fakturerats fel eller produkten har ett fel som hör till säljarens ansvar.

 • Kontrollera att du har betalat dina köp med kredit, till exempel kreditkort.
 • Gör en reklamation till kreditgivaren. Kontakta den kreditgivare som finansierat köpet, dvs. kreditkortsbolaget eller banken som beviljat krediten.Berätta vad som har hänt, vad det är fråga om och vad du kräver.Om köpet är betalt kan du kräva att kreditgivaren helt eller delvis återbetalar det belopp du betalat för varan eller tjänsten.Om du ännu inte har betalat kreditfakturan kan du låta bli att betala den helt eller delvis tills fakturans riktighet har utretts.
  • Om du anser att endast en del av fakturan är ogrundad, betala den obestridliga delen av fakturan senast på förfallodagen.
  • Om fakturan i sin helhet är ogrundad kan du helt låta bli att betala den.
   Du kan använda reklamationstjänsten för att göra reklamationen.
 • Om du inte lyckas avgöra ärendet med kreditgivaren kan du kontakta Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning.Konsumentrådgivningen erbjuder avgiftsfri rådgivning om konsumentens rättigheter och medlingshjälp i situationer där parterna är en konsument och ett företag.
  Konsumentrådgivning

Lagstiftning och rättspraxis

Kreditgivaransvaret innebär att en konsument med anledning av säljarens/tjänsteleverantörens avtalsbrott har rätt att framställa krav även gentemot den kreditgivare som har finansierat köpet. (7 kap. 39 § i konsumentskyddslagen)

Med avtalsbrott avses till exempel att säljaren eller tjänsteleverantören försummar sin skyldighet att leverera en avtalsenlig produkt inom avtalad tid.

En konsument som på grund av avtalsbrott har rätt att hålla inne betalningen eller att få återbetalning på priset, skadestånd eller annan penningprestation av säljaren eller tjänsteleverantören har denna rätt också gentemot sådan kreditgivare som har finansierat köpet eller tjänsten. (7 kap. 39 § 1 mom. i konsumentskyddslagen)

Med tanke på konsumentskyddet är det motiverat köparens ställning är densamma i situationer där den kredit som köparen får är en följd av ett arrangemang mellan säljaren och den utomstående finansiären för att finansiera säljarens försäljningsverksamhet, oavsett vem som formellt är borgenär.

Konsumentskyddslagen föreskriver ingen tidsfrist inom vilken konsumenten ska yrka på gottgörelse till den kreditgivare som finansierat köpet. Till exempel enligt högsta domstolens avgörande (HD 2007:6) kan konsumentens rätt till kreditgivare inte tidsmässigt begränsas genom avtalsvillkor (7 kap. 39 § i den gällande konsumentskyddslagen motsvarar 7 kap. 13 § i konsumentskyddslagen vid tidpunkten för beslutet). Högsta domstolen har i sitt avgörande HD 2007:6 uttalat sig om kreditgivarens ansvar. Kreditgivaren hade påstått att konsumenten inte längre hade rätt att rikta krav mot den, eftersom denne inte hade anmärkt på fakturan inom 14 dagar enligt kortets användarvillkor, och att ett yrkande som framställts till kreditgivaren först över ett och ett halvt år efter beställningen i vilket fall som helst hade framställts för sent. Högsta domstolen konstaterade att man genom en bestämmelse som fogats till kortets användarvillkor inte hade kunnat begränsa framförandet av en invändning mot kreditgivaren enligt konsumentskyddslagen. Således hade det inte någon betydelse för kreditgivarens ansvar enligt nämnda bestämmelse att konsumenten inte hade framfört anmärkning inom den tid som anges i kortets användarvillkor.