Hinnan ilmoittaminen

Yrityksellä on lähtökohtaisesti velvollisuus kertoa tavaran tai palvelun hinta. Yrityksen velvollisuuteen ilmoittaa tavaran tai palvelun hinta vaikuttaa tavaran tai palvelun laji sekä se, miten ja missä markkinointivälineessä niitä markkinoidaan.

Tavaran hinnan ilmoittaminen vähittäismyyntipaikassa ja näyteikkunassa

Tavaroiden myynti- ja yksikköhinta tulee ilmoittaa vähittäismyyntipaikassa ja sen välittömässä yhteydessä sijaitsevassa näyteikkunassa.

Hinta tulee merkitä tavaraan, sen päällykseen tai erillisenä tavaran kohdalle, hintataulukkoon tai muulla vastaavalla tavalla tavaran välittömään läheisyyteen.

Hinta tulee merkitä niin selkeästi ja yksilöidysti, ettei kuluttaja voi erehtyä tuotteesta tai pakkauksesta. Merkinnän on oltava riittävän kookas ja helposti kuluttajan havaittavissa.

Hinnan ilmoittaminen etämyynnissä

Etämyynnillä tarkoitetaan verkkokauppaa, puhelinmyyntiä ja postimyyntiä, jotka tapahtuvat kokonaan verkossa, sähköpostilla, puhelimella tai muilla viestintävälineillä. Etämyynnissä on poikkeussääntöjä normaaliin kaupankäyntiin nähden.

Etämyynnissä kuluttajalle on hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä annettava tieto kulutushyödykkeen tai palvelun

  • hinnasta
  • toimituskuluista
  • maksuehdoista ja
  • etäviestimen käyttämisestä syntyvistä kuluista.

Lisämaksuista kertominen

Yrityksen on ennen tilausta ilmoitettava kuluttajalle kokonaishintaan ja toimituskuluihin sisältymättömät lisämaksut. Lisämaksuilla tarkoitetaan laajasti kaikkia liitännäissopimuksista ja lisäpalveluista aiheutuvia kustannuksia. Jos näitä kuluja ei voi laskea etukäteen, kuluttajan pitää saada tieto siitä, että tällaisia lisäkuluja voi aiheutua.

Tilausvaiheessa ei saa olla oletuksena valittuja kohtia, joista aiheutuu kuluttajalle lisäkuluja. Esimerkkejä:

  • Jos konsertti- tai lentolipun ostajalle tarjotaan lisäpalveluna vakuutussopimusta, yritys ei voi käyttää oletusvalintaa, joka kuluttajan olisi hylättävä välttääkseen lisämaksun.
  • Jos sopimus maksullisesta lisäpalvelusta tehdään suullisesti, esimerkiksi numerotiedustelun lisämaksullinen yhdistämis- tai yhteystietopalvelu, kuluttajalle on kerrottava palvelun hinta ennen lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekemistä.
  • Erilaisten laitteiden lisäpalvelut, esimerkiksi kotiinkuljetus- ja toimituspalvelut.
  • Älypuhelimiin ja liittymiin myytävät tekniset tukipalvelut ja ohjelmistot, esimerkiksi käyttötukipäivystys tai tietoturvapalvelut.
  • Televisioon liittyvät kalibrointipalvelut.

Kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa lisäkuluja, joista yritys ei ole antanut tietoa ennen tilauksen tekemistä ja joihin kuluttaja ei ole antanut selkeästi suostumustaan. Kuluttajalla on oikeus saada lisämaksut takaisin, jos hän ei ole antanut niihin suostumustaan.

Palvelun hinnan ilmoittaminen

Yrityksen on ennen sopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle tieto palvelun kokonaishinnasta tai hinnan määräytymisperusteista. Tämä vaatimus koskee sekä liikehuoneistossa tapahtuvaa palvelujen tarjoamista että esimerkiksi puhelimen tai internetin välityksellä tehtävää etäkauppaa. Tapa, jolla hintatiedot voidaan antaa, voi vaihdella eri tilanteissa.

Palveluiden hinnastojen on oltava esillä

Palveluita koskeva hinnasto on pidettävä esillä liikehuoneistossa ja verkkosivustoilla, joilla harjoitetaan kaupankäyntiä. Hinnaston pitää olla kuluttajan helposti havaittavissa ja näkyä mahdollisuuksien mukaan myös liikehuoneiston ulkopuolelta.

Jos palveluita tarjotaan tai suoritetaan muualla kuin liikehuoneistossa tai verkkosivustolla, hinnasto on esitettävä pyydettäessä. Hinnaston esittämisvelvollisuus koskee palvelujen tarjoamisesta annetussa laissa tarkoitettuja palveluja ja rahoituspalveluja.

Hintojen ilmoittamista koskeva erityislainsäädäntö

Lentojen, matkapakettien, asuntojen, maksupalveluiden, taksipalveluiden, tupakan, alkoholin ja esimerkiksi sähköisten viestintäpalveluiden hintojen tai palveluita koskevien hinnastojen ilmoittamisesta on erityislainsäädäntöä, jossa on poikkeuksia hinnan ilmoittamista koskeville yleisille säädöksille.

Sektorilainsäädännöstä laajemmin kuluttaja-asiamiehen linjauksessa Tavaroiden ja palvelujen hinnan ilmoittaminen

Hinnan on oltava selkeä

Markkinoinnissa pitää kertoa kuluttajien kannalta olennaiset tiedot. Hintatietojen täytyy pitää paikkansa. Esimerkiksi mainoksen kuva-, teksti- ja hintatietojen tulee vastata toisiaan.

Tavaran tai palvelun yksittäinen hinnan osatekijä ei saa korostua kokonaishinnan kustannuksella.

Kokonaishinnan ilmoittaminen

Yrityksellä on velvollisuus ilmoittaa markkinoinnissa ja/tai ennen sopimuksen tekoa kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen. Jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida ilmoittaa, hinnan määräytymisen perusteet. Tarvittaessa tulee ilmoittaa kokonaishintaan sisältymättömät toimituskulut. Jos kokonaishintaan sisältymättömiä toimituskuluja ei voida kohtuudella laskea, tulee ilmoittaa tieto siitä, että näitä kuluja voi aiheutua kuluttajalle.

Silloin, kun kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus tai toistuvia suorituksia sisältävä sopimus, kokonaishinnan tulee sisältää kokonaiskustannukset laskutusjaksoa kohden. Jos sopimus on voimassa vielä tarjousjakson jälkeen, tulee myös tarjousjakson jälkeisen laskutusjakson normaalit kokonaiskustannukset ilmoittaa kuluttajalle.

Markkinoitaessa sopimusta määräajaksi tulee ilmoittaa hinta koko määräajalta, esimerkiksi 12 kuukaudelta. Samassa yhteydessä on annettava tieto sopimuksen määräaikaisuudesta sekä maksuehdoista, kuten kuukausittain veloitettavasta maksuerästä.

Harhaanjohtava hinnan pilkkominen on kiellettyä. Hinnan pilkkominen tarkoittaa, että verkkokaupassa mainostettuun tai ensimmäiseksi mainittuun hintaan lisätään ostoprosessin eri vaiheissa lisäkuluja, joiden maksamiselta kuluttaja ei voi välttyä, mikäli hän haluaa hankkia mainostetun tavaran tai palvelun.