Prisinformation

Ett företag har i regel en skyldighet att ange priset på en vara eller tjänst. Företagets skyldighet att ange varans eller tjänstens pris påverkas av varans eller tjänstens art samt av hur och i vilken marknadsföringskanal marknadsföringen sker.

Prisinformation om en vara

Prisinformation på ett detaljförsäljningsställe och i skyltfönster

Varornas försäljnings- och enhetspris ska meddelas på detaljförsäljningsplatsen och i skyltfönster i dess omedelbara närhet.

Prisinformationen ska stå på produkten, dess omslag eller separat intill varan, i en prislista eller på annat motsvarande sätt i omedelbar närhet av varan.
Priset ska anges så tydligt och specificerat att konsumenten inte kan missta sig om produkten eller förpackningen. Märkningen ska vara tillräckligt stor och lätt för konsumenten att upptäcka.

Prisinformation vid distansförsäljning

Med distansförsäljning avses näthandel, telefonförsäljning och postorderförsäljning som sker uteslutande via internet, e-post, telefon eller andra kommunikationsmedier. Distansförsäljning har vissa undantagsregler jämfört med normal handel.

Vid distansförsäljning ska konsumenten i god tid innan avtalet ingås informeras om konsumtionsvarans eller tjänstens

  • pris
  • leveranskostnader
  • betalningsvillkor och
  • kostnaderna för att använda ett medel för distanskommunikation.

Information om tilläggsavgifter

Före beställningen ska företaget meddela konsumenten om de tilläggsavgifter som inte ingår i totalpriset och leveranskostnaderna. Med tilläggsavgifter avses alla kostnader som uppkommer av anknytande avtal och tilläggstjänster. Om dessa kostnader inte kan beräknas på förhand, ska konsumenten få information om att sådana tilläggskostnader kan uppkomma.

I beställningsskedet får det inte som standard finnas valda punkter som medför extra kostnader för konsumenten. Exempel:

  • Om den som köper en konsert- eller flygbiljett erbjuds ett försäkringsavtal som tilläggstjänst, kan företaget inte använda ett standardval som konsumenten måste avvisa för att undvika en tilläggsavgift.
  • Om ett avtal om en avgiftsbelagd tilläggstjänst ingås muntligen, till exempel då nummerupplysningen erbjuder avgiftsbelagda tjänster som att koppla samtal eller ge kontaktuppgifter, ska konsumenten informeras om tjänstens pris innan avtalet om tilläggstjänsten ingås.
  • Tilläggstjänster för olika apparater, till exempel hemtransport och leverans.
  • Tekniska stödtjänster och program som säljs till smarttelefoner och abonnemang, till exempel joursupport eller informationssäkerhetstjänster.
  • Kalibreringstjänster för tv.

Konsumenten är inte skyldig att betala tilläggskostnader som företaget inte har informerat om innan beställningen gjordes och som konsumenten inte tydligt har gett sitt samtycke till. Konsumenten har rätt att få tillbaka tilläggsavgifterna om hen inte har gett sitt samtycke till dem.

Speciallagstiftning om prisinformation

Det finns speciallagstiftning om prisinformation för flyg, paketresor, bostäder, betaltjänster, taxitjänster, tobak, alkohol och exempelvis elektroniska kommunikationstjänster eller för prisförteckningar för tjänster som innehåller undantag för de allmänna bestämmelserna angående prisinformation.  Prisinformation om en tjänst

Prisinformation om en tjänst

Innan ett avtal ingås ska företaget informera konsumenten om tjänstens totalpris eller grunderna för prissättningen. Detta krav gäller både tillhandahållande av tjänster i en affärslokal och distansförsäljning via telefon eller internet. Hur prisuppgifterna kan anges kan variera i olika situationer.

Prislistor för tjänsterna ska vara synliga

En prislista för tjänsterna ska vara framlagd i affärslokalen och på webbplatsen där handel idkas. Konsumenten ska lätt kunna lägga märke till prisförteckningen och den ska i mån av möjlighet även synas utanför affärslokalen.

Om tjänster erbjuds eller utförs någon annanstans än i affärslokalen eller på webbplatsen ska en prislista visas upp på begäran. Skyldigheten att tillhandahålla en prislista gäller tjänster och finansieringstjänster som avses i lagen om tillhandahållande av tjänster.

Priset ska vara tydligt

I marknadsföring ska konsumenten informeras om alla väsentliga uppgifter. Prisuppgifterna ska stämma. Till exempel ska bild-, text- och prisuppgifterna i reklam motsvara varandra.

Varans eller tjänstens enskilda priskomponenter ska inte betonas på helhetsprisets bekostnad.

Angivande av totalpriset

Ett företag är skyldigt att i marknadsföringen och/eller innan ett avtal ingås ange konsumtionsvarans totalpris inklusive skatter. Om ett exakt pris inte rimligen kan beräknas på förhand på grund av varans natur bör grunderna för fastställande av pris anges. Vid behov ska leveranskostnader som inte ingår i totalpriset anges. Om leveranskostnader som inte ingår i totalpriset inte rimligen kan beräknas, ska konsumenten informeras om att dessa kostnader kan uppstå.

När det är fråga om ett avtal som gäller tills vidare eller ett avtal som innehåller upprepade prestationer, ska totalpriset innehålla de totala kostnaderna per faktureringsperiod. Om avtalet fortfarande gäller efter erbjudandeperioden ska konsumenten även informeras om de normala totalkostnaderna för faktureringsperioden efter erbjudandeperioden.

När ett avtal marknadsförs som tidsbundet ska priset anges för hela perioden, till exempel för 12 månader. Samtidigt ska man informera om avtalets tidsbundenhet och om betalningsvillkoren, såsom den betalningsrat som debiteras månatligen.
Vilseledande uppspjälkning av priset är förbjuden. Att spjälka upp priset innebär att man till det pris som annonserats i webbutiken eller som först nämnts lägger till extra kostnader i olika skeden av inköpsprocessen, som konsumenten inte kan undgå att betala om hen vill köpa den annonserade varan eller tjänsten.