Konkurrensövervakning och främjande av konkurrens

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) tryggar den ekonomiska konkurrensen genom att vid behov ingripa mot konkurrensbegränsningar som strider mot konkurrenslagen, som utgör grunden för konkurrenspolitiken, och mot artikel 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, såsom karteller och missbruk av dominerande marknadsställning.


KKV har till uppgift att utreda konkurrensbegränsningar både på eget initiativ och på basis av begäran om åtgärder. Vid behov gör verket framställningar till marknadsdomstolen om att domstolen ska bestämma en påföljdsavgift för en näringsidkare som bryter mot konkurrensreglerna.

KKV kan också förelägga en näringsidkare att upphöra med ett förfarande som är förbjudet enligt lagen eller genom sitt beslut göra de åtaganden som erbjudits av en näringsidkare bindande, om det är möjligt att genom dessa åtaganden undanröja den konkurrensbegränsande arten av en verksamhet.

KKV kan också ålägga en näringsidkare att leverera en nyttighet till en annan näringsidkare på villkor som motsvarar dem som denne erbjuder andra närinsidkare i samma ställning.Läs mer om konkurrensbegränsningar

Tillsyn över företagsförvärv

KKV ska också ingripa mot företagsförvärv som överskrider vissa omsättningsgränser, om företagsförvärven väsentligt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den särskilt för att de resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Verket kan vid behov ställa villkor för godkännande av ett förvärv eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder ett förvärv.
Läs mer om tillsyn över företagsförvärv

Konkurrensneutralitet

Syftet med 4 a kap. i konkurrenslagen är att trygga jämlika konkurrensförutsättningar, det vill säga konkurrensneutralitet, för offentlig och privat näringsverksamhet. KKV har behörighet att ingripa ­– inom de förutsättningar och begränsningar som fastställs i lagen – i den offentliga sektorns näringsverksamhet om det när varor eller tjänster erbjuds tillämpas förfaranden (exempelvis prissättning som inte motsvarar kostnaderna) eller verksamhetsstrukturer (exempelvis näringsverksamhet som bedrivs i ämbetsverksform) som hindrar eller snedvrider konkurrensen på marknaden.

I brist på konkurrensneutralitet ingriper man i första hand genom att förhandla om korrigeringsåtgärder. I sista hand har verket behörighet att uppställa förbud, skyldigheter och påbud.
Läs mer om övervakning av konkurrensneutralitet

Främjande av konkurrens

KKV har också till uppgift att följa beredningen av bestämmelser som rör näringslivet och lägga fram initiativ för att främja konkurrens eller häva bestämmelser som begränsar konkurrensen. I praktiken är målet inte att undanröja reglering utan att åstadkomma en klok reglering, det vill säga reglering som verkligen behövs, är rätt dimensionerad och har mätbara effekter och vars fördelar klart överväger nackdelarna. De metoder som används i det praktiska konkurrensfrämjande arbetet är initiativ, utlåtanden, medverkan i arbetsgrupper och annan kommunikation.
Läs mer om främjande av konkurrens

Tillsyn av offentlig upphandling

I enligt med regeringens proposition (108/2016 rd) är syftet med tillsynen av offentlig upphandling att säkerställa centrala principer med tanke på det allmänna intresset samt en effektiv användning av skattebetalarnas medel och allmänna medel, såsom öppna förfaranden för offentlig upphandling och icke-diskriminering och effektivt genomförda konkurrensutsatta upphandlingsförfaranden. Via myndighetstillsynen kan var och en som anser att en upphandlande enhet förfarit i strid med upphandlingslagstiftningen begära åtgärder genom att delge KKV ärendet. I enlighet med principerna för öppenhet och icke-diskriminering riktas tillsynen till de mest betydande felen och försummelserna, såsom försummelse att inte konkurrensutsätta eller utannonsera upphandlingar (lagstridig direktupphandling), förhindrande av leverantörers deltagande i anbudstävlingar och medvetet utarbetande av bristfälliga upphandlingsannonser så att fördelarna med konkurrensutsättning inte uppnås.
Läs mer om tillsyn av offentlig upphandling

Internationellt samarbete

Utöver konkurrensövervakning och främjande av konkurrens sköter verket de internationella uppgifter som hör till dess ansvarsområde. De viktigaste internationella samarbetspartnerna vid ansvarsområdet konkurrensfrågor är konkurrensmyndigheterna inom det europeiska nätverket ECN samt konkurrensmyndigheterna i Norden.Läs mer om internationellt samarbete

Uppdaterad 18.4.2014 Skriv ut