Konkurrensbegränsningar

Fungerande ekonomisk konkurrens

Till en fungerande ekonomisk konkurrens hör att företag fritt kan etablera sig på marknaden och har rätt att fritt bestämma om sina handlingssätt och konkurrensmetoder. Företagens kunder måste å andra sidan ha möjlighet att välja det av de tillgängliga alternativen som de anser bäst.

En fungerande konkurrens sporrar marknadsparterna till en fortlöpande effektivering av handlingssätten samt till utveckling av nya produkter och tjänster. I förhållanden där konkurrens råder strävar både säljare och köpare efter att erbjuda de andra marknadsparterna – för att själv få bättre ekonomiska fördelar – bättre alternativ än konkurrenterna.

Det anses allmänt att konkurrensmekanismen styr samhällets ekonomiska resurser mot ett så effektivt utnyttjande som möjligt av alla kända produktionsmöjligheter (statisk effektivitet). Ett viktigt element i konkurrensen är å andra sidan också att skapa helt nya produktionsmöjligheter som tidigare varit okända (dynamisk effektivitet).

Konkurrensbegränsningar som minskar den ekonomiska effektiviteten

Konkurrenslagstiftningen ålägger myndigheterna, dvs. i praktiken Konkurrens- och konsumentverket samt regionförvaltningsverket, att ingripa i näringsidkares förfaranden som minskar den ekonomiska effektiviteten eller obefogat hindrar eller försvårar verksamheten för andra näringsidkare.

Konkurrenslag (948/2011) syftar till att dels förhindra beteende som är skadligt för en fungerande konkurrens mellan företagen och dels trygga konkurrensstrukturen på marknaden med hjälp av tillsyn över företagsförvärv. Lagen förbjuder sådana konkurrensbegränsningar som i allmänhet alltid anses ha skadliga verkningar för den ekonomiska konkurrensen (förbudsprincipen). Exempel på dylika förbjudna begränsningar är missbruk av dominerande ställning samt inbördes avtal och förfaranden mellan konkurrerande företag som begränsar konkurrensen (karteller). För den som bryter mot förbuden i lagen om konkurrensbegränsningar kan marknadsdomstolen på framställning av Konkurrens- och konsumentverket bestämma en påföljdsavgift (KL 12 §).

Utöver de konkurrensbegränsningar som nämns i lagen om konkurrensbegränsningar kan marknadens funktion också hämmas av lagar, förordningar, administrativa föreskrifter och myndigheternas handlingssätt. På offentliga konkurrensbegränsningar av det här slaget kan lagen om konkurrensbegränsningar inte tillämpas. Konkurrens- och konsumentverket har emellertid möjlighet att bl.a. ta initiativ till undanröjande av sådana konkurrensbegränsningar som hämmar marknadens funktion men som faller utanför tillämpningsområdet för lagen om konkurrensbegränsningar och därmed utanför verkets direkta behörighet.
Missbruk av dominerande ställning
Karteller och andra horisontella konkurrensbegränsningar
Konkurrensbegränsningar i samband med leverans- och distributionsavtal eller vertikala begränsningar
Se även främjande av konkurrens

Att utreda konkurrensbegränsningar

Konkurrens- och konsumentverket har till uppgift att utreda konkurrensbegränsningar både på eget initiativ och på basis av begäran om åtgärder. Målet är att särskilt ingripa i konkurrensbegränsningar som är väsentliga för den nationalekonomiska prestationsförmågan och som är skadliga för den ekonomiska konkurrensen.

Det är dock bra för alla att veta, att Konkurrens- och konsumentverket kan med stöd av lagen (KL 12 §) lämna ett ärende utan åtgärd, om konkurrensen på ifrågavarande marknad trots konkurrensbegränsningen kan anses fungerande som helhet. Man måste också ta hänsyn till att 5 § i lagen om konkurrensbegränsningar förbjuder bara sådana förfaranden mellan näringsidkare som på ett märkbart sätt hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen. Konkurrensbegränsningarna av mindre betydelse är inte förbjudna.
Ansökan om åtgärder

EU:s konkurrensregler

Utöver lagen om konkurrensbegränsningar gäller även EU:s konkurrensregler i Finland. Det centrala syftet med dessa regler är vid sidan av främjandet av konkurrens att se till att den fria rörligheten mellan EU:s medlemsstater för varor, tjänster och kapital inte hindras genom åtgärder från något företags sida.

På en konkurrensbegränsning med gemenskapsdimension tilllämpas EU:s konkurrensregler, om begränsningen i betydande grad kan påverka handeln mellan medlemsstater.
EU:s konkurrensregler

Uppdaterad 16.7.2014 Skriv ut