Ändring av villkoren i abonnemangsavtal

Din operatör kan höja priset på ett telefon- eller internetabonnemang som gäller tills vidare eller ändra andra avtalsvillkor för abonnemanget endast på de grunder som anges i lagen. Operatören ska meddela om ändringen och grunden för den på förhand och i allmänhet kan du också säga upp ditt avtal. Det är inte möjligt att göra prishöjningar eller ändra villkoren för ett tidsbundet abonnemang under avtalsperioden. 

Ett avtal som gäller tills vidare kan ändras på vissa grunder

Operatören får ändra priset på ett abonnemangsavtal eller andra villkor till din nackdel endast i följande fall:

  • Det finns en specificerad grund för ändringarna i avtalsvillkoren.
  • Avtalets innehåll som helhet får dock inte ändras väsentligt.
  • Med stöd av en ändring av lagstiftningen eller ett myndighetsbeslut.
  • Operatören har dessutom rätt att göra sådana små ändringar i avtalsvillkoren som inte påverkar det centrala innehållet i avtalet.

Du har alltid rätt att säga upp ett abonnemangsavtal som gäller tills vidare så att det upphör att gälla två veckor efter uppsägningen. Om du säger upp ditt abonnemang genast efter att operatören meddelat om en ändring av avtalet hinner de ändrade villkoren eller priserna inte gälla dig.

Ett tidsbundet avtal kan ändras endast i undantagsfall

Operatören får i allmänhet inte ändra villkoren i ett tidsbundet abonnemangsavtal under avtalsperioden till konsumentens nackdel. Avtalsvillkoren får ändras endast om ändringsbehovet beror på ändringar i lagstiftningen eller myndighetsbeslut.

Du kan i allmänhet också säga upp ett tidsbundet avtal så att det upphör att gälla under avtalsperioden två veckor efter uppsägningen, om operatören har meddelat om en ändring i ditt tidsbundna avtal. Om ändringen emellertid direkt beror på en lagändring, till exempel en ändring av skattelagstiftningen, kan du inte säga upp avtalet.

 

Operatören ska meddela om ändringar i tid

Operatören ska meddela dig om en ändring av avtalsvillkoren senast en månad innan de ändrade villkoren träder i kraft. Meddelandet om en ändring ska innehålla information

  • om ändring av avtalsvillkoren
  • innehållet i de ändrade villkoren
  • grunden för ändringen
  • rätten att säga upp ditt abonnemangsavtal om du inte godkänner de ändrade villkoren. Om du vill utnyttja din rätt att säga upp avtalet ska det göras inom tre månader från operatörens meddelande.

Operatören ska informera om ändringen på ett klart och begripligt sätt. Meddelandet ska göras skriftligen eller på något annat varaktigt sätt. Meddelandet om ändringen får inte formuleras så att det ser ut som ett marknadsföringsmeddelande eller annan kundkommunikation, utan all ovan nämnd information ska anges tydligt och begripligt i meddelandet.

Kontakta operatören vid behov

JOm din operatör har höjt priset på ditt abonnemangsavtal, ändrat de övriga villkoren till din nackdel utan lagstadgad grund eller om din operatör inte har meddelat om en ändring av avtalsvillkoren på det sätt som förutsätts i lagen, kan du kräva att avtalet fortsätter med de tidigare villkoren. Meddela då din operatör om ditt krav så snabbt som möjligt.

Läs mer