Post- och paketdistribution

I Finland är posttjänsterna tryggade genom skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Utöver Posti kan brevpost också delas ut av andra distributionsbolag. Om du stöter på problem med leveransen av ett brev eller paket, kan du som mottagare eller avsändare ha rätt till ersättning.

Posttjänsterna är lagstadgade samhällsomfattande tjänster

I Finland är fungerande posttjänster tryggade genom skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Posti ska tillhandahålla posttjänster för brevförsändelser på högst två kilo i Fastlandsfinland. När det gäller paket omfattar Postis skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster endast paket på högst tio kilo som skickas från Finland till utlandet samt registrerings- och försäkringstjänster för dessa försändelser.

Distribution av brevpost

Enligt lagen ska postlådan placeras på den plats som fastställts av företaget som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster, det vill säga Posti. Om du inte kan komma överens med Posti om placeringen av postlådan, kan du vända dig till byggnadstillsynen i din kommun.

Utöver Posti finns det flera distributionsbolag som delar ut brevpost i Finland. En faktura du får kan ha delats ut av ett annat bolag än Posti. Distributionskoden i brevet kan hjälpa dig att identifiera distributionsbolaget.

Din anmälan till Posti om överföring av postutdelning eller adressändring i samband med en officiell flyttningsanmälan gäller endast brev som Posti delar ut och når inte nödvändigtvis alla företag som fakturerar dig.

Enligt avtal som ingås med företag har konsumenten ofta ansvaret för att meddela om faktureringsadressen ändras. Om du inte meddelar företaget om adressändringen och fakturorna delas ut till din gamla adress, kan du bli tvungen att betala extra kostnader, såsom dröjsmålsränta och indrivningskostnader.

Försenat, försvunnet eller skadat brev

Enligt lagen ansvarar postföretaget för en skada som orsakas av att en försändelse försenas, försvinner eller skadas. Ersättningens storlek beror på skadans storlek upp till de maximibelopp som fastställs i lagen. Det är dock ofta svårt att få ersättning för vanlig brevpost, eftersom det kan vara svårt att bevisa att ett brev har försvunnit.

Försenat brev

Om utdelningen av ett brev försenas, har en avsändare eller mottagare som har lidit av förseningen rätt till ersättning.

Den ersättning som betalas ut beror på skadans omfattning, men den får inte överstiga

 • 50 euro för en vanlig brevförsändelse
 • 85 euro för en rekommenderad eller med mottagningsbevis försedd brevförsändelse,
 • 150 euro för andra brevförsändelser eller postpaket.

Försvunnet eller skadat brev

Om ett brev försvinner har avsändaren rätt till ersättning.

Om ett brev skadas under utdelningen gäller rätten till ersättning

 • avsändaren tills försändelsen har överlämnats till mottagaren
 • mottagaren efter att försändelsen tagits emot.

Den ersättning som betalas ut beror på skadans omfattning, men den får inte överstiga

 • 50 euro för en vanlig brevförsändelse
 • det överenskomna försäkringsvärdet för en försäkrad försändelse
 • 340 euro för annan brevförsändelse.

Ta emot och skicka paket

Ta emot paket

Avsändaren, exempelvis säljaren i en webbutik, ansvarar för att godset är helt när det levereras till dig.

Om du upptäcker transportskador i paketet,

 1. dokumentera skadorna till exempel genom att fotografera
 2. kontakta säljaren av varan.

Skicka paket

Transportföretaget bär ansvaret om en vara försvinner och skadat under transporten samt för skada som beror på försenad leverans. Transportföretagets ansvar är i lagen begränsat till 20 euro/kilo. Begränsningen gäller inte skada som orsakats av grov vårdslöshet hos transportföretaget. Tröskeln för att konstatera grov vårdslöshet hos transportföretaget är dock relativt hög.

Som avsändare ansvarar du för att paketet tål det transportsätt du valt. Transportföretaget ansvarar inte för gods som gått sönder om du har packat dem slarvigt eller till exempel valt förpackningsmaterial som inte lämpar sig för dem.

För ömtåligt gods är det bra att överväga att betala för en tilläggstjänst så att paketet hanteras som ömtåligt gods.

När det gäller värdefullt gods är det också bra att utreda möjligheten att skicka det som assurerad försändelse. Lätt men värdefullt gods, såsom smycken, kan på grund av begränsningen av transportföretagets ansvar till stor del förbli oersatta om de skadas eller försvinner under transporten.

Försenat paket

 • Gör en anmärkning om förseningen inom skälig tid efter att du har tagit emot godset.
 • Du kan kräva att transportföretaget ersätter en skada som kan påvisas ha orsakats av försenad leverans. Ersättningen begränsas i princip till vad du har betalat för transporten av paketet.
 • Om du har skickat en korrekt förpackad vara som har förstörts på grund av försening, kan du kräva ersättning för detta till ett belopp av högst 20 euro/kilo.

Försvunnet paket

 • Du kan göra en anmärkning om ett försvunnet paket om ett paket som transporterats inom landet inte har lämnats ut inom 14 dagar efter att den avtalade leveranstiden löpt ut. Om leveranstidpunkten inte har avtalats, anses paketet vara försvunnet, om det inte har levererats inom 28 dagar från det att godset togs emot för transport.
 • Du kan kräva ersättning för ett försvunnet paket enligt godsets värde, dock högst 20 euro/kilo.
 • Utöver godsets värde kan du kräva ersättning för frakt och andra kostnader i samband med transporten av godset.

Skadat paket

 • Gör en anmärkning om skada inom skälig tid efter att du har tagit emot godset. Ju längre tid som går desto svårare kan det bli att påvisa orsakssambandet mellan skadan och fraktbefordran.
 • Ersättningen beräknas enligt det skadade godsets värde, men den får inte överstiga hela försändelsens värde. Som mest kan man kräva 20 euro/kilo i ersättning.

Utländska brev och paket

Köp i näthandel som beställts från utlandet

Det lönar sig att kontrollera paketets avsändningsort i näthandelns leveransvillkor innan man gör en beställning. Alla inköp från länder utanför EU måste förtullas och man kan bli tvungen att betala moms på dem. Posti har också rätt att ta ut en behandlingsavgift för försändelser som ska förtullas. Observera att även en inhemsk näthandel kan leverera varor från ett lager utanför EU. På internet har det blivit vanligare med s.k. dropshipping, dvs. direktleverans, där säljaren inte levererar beställningen från sitt eget lager utan köper den av en annan leverantör.

Gör så här om det uppstår problem i en utländsk näthandel:

 • Kontakta först butiken för att reda ut situationen.
 • Om problemet inte kan lösas genom förhandlingar kan du kontakta Konsument Europa om säljaren är ett företag inom EU/EES.
 • Konsumentmyndigheternas möjligheter att utreda saker är begränsade när det gäller företag utanför EU.

Internationella brev och paketförsändelser

Operatörer som utsetts för internationell posttrafik bär ansvaret om registrerade försändelser, vanliga paket och försäkrade försändelser har försvunnit, stulits eller skadats samt för returnering av sådana paket för vilka det inte har meddelats någon orsak till utebliven leverans. Posti är utsedd operatör i Finland.

Om en internationell försändelse försvinner, skadas eller blir stulen, har avsändaren rätt till ersättning. Mottagaren kan kräva skadestånd endast om avsändaren skriftligen avstår från sina rättigheter till förmån för mottagaren.

Vid internationella transporter uppges ersättningarna som särskilda dragningsrätter. Det handlar om en valuta skapad av Internationella valutafonden IMF med förkortningen SDR. 1 SDR motsvarar cirka 1,2 euro.

Den utsedda operatörens ansvar bestäms enligt följande:

 • rekommenderat brev: max 30 SDR
 • assurerad försändelse: högst försäkringsvärdet för försändelsen
 • postpaket: 40 SDR/försändelse + 4,5 SDR/kg
 • expresspaket: max 500 euro/försändelse.