Marknadsföring av abonnemang och ingående av avtal

När du ska köpa ett telefon- eller internetabonnemang ska operatören alltid informera dig om bland annat abonnemangets huvudsakliga egenskaper, pris och avtalets giltighetstid. När du väljer ett nytt abonnemang kan du jämföra olika operatörers produkter till exempel med hjälp av sammanfattningar av avtalen.

Inte alltid möjligt att ångra ett abonnemangsavtal

Telefon- och internetabonnemang kan marknadsföras och säljas via flera olika kanaler. Du kan skaffa ett abonnemangsavtal bland annat

 • i operatörernas egna butiker
 • vid pop up-punkter i köpcenter
 • i affärer som säljer hemelektronik
 • via operatörernas webbplatser
 • via olika chattkanaler eller motsvarande samt
  per telefon.

Dina lagstadgade rättigheter beror delvis på via vilken försäljningskanal avtalet har ingåtts.

 • Du har till exempel en lagstadgad ångerrätt på 14 dygn för abonnemangsavtalet om avtalet har ingåtts på internet, i operatörens chattkanal eller per telefon. Du har fortfarande ångerrätt även om du skulle ha tagit i bruk abonnemanget, men då måste du i allmänhet betala för användningen av abonnemanget, till exempel en andel av månadsavgiften eller fakturan för användningen av abonnemanget.
 • Om abonnemangsavtalet har ingåtts i en butik har man ingen ångerrätt om inte operatören själv har beviljat returrätt.

Du kan dock kostnadsfritt bli av med ett nytt mobilabonnemang om din nuvarande operatör har gett dig ett moterbjudande (s.k. win back-erbjudande) innan ditt telefonnummer har hunnit flyttas över till den nya operatören. Om du tycker att din nuvarande operatörs erbjudande är bättre än den nya operatörens, kan du nappa på erbjudandet om du vill och då annulleras överföringen av numret. Operatören får inte debitera abonnemangsavgifter förrän förbindelsen kan användas. Det spelar ingen roll om abonnemangsavtalet har ingåtts i en butik eller någon annanstans.

Om ditt abonnemangsavtal gäller tills vidare kan du dessutom alltid säga upp det och då upphör avtalet efter en uppsägningstid på högst 14 dygn. När du ingår ett nytt abonnemangsavtal ska du alltid fästa uppmärksamhet vid avtalets giltighetstid. Operatören ska också alltid informera dig om avtalets giltighetstid.

Telefonförsäljning av mobilabonnemang är tillåten endast på konsumentens begäran

Internetabonnemang kan också säljas via telefonförsäljning. Däremot är det endast tillåtet att marknadsföra mobilabonnemang per telefon på konsumentens uttryckliga begäran. Din nuvarande operatör får dock marknadsföra andra telefonabonnemang som står till buds. Om du vill kan du dock också förbjuda telefonförsäljning från din nuvarande operatör.

Konsumenten skyddas vid marknadsföring av abonnemang och vid ingående av avtal

På abonnemangsköp tillämpas de allmänna marknadsföringsbestämmelserna i konsumentskyddslagen, så det är till exempel förbjudet att lämna vilseledande eller osann information som påverkar konsumentens köpbeslut.

Innan du ingår ett abonnemangsavtal ska operatören ge dig vissa uppgifter om ditt abonnemangsavtal,bland annat anslutningens huvudsakliga egenskaper,pris och avtalets giltighetstid. Operatören ska ge uppgifterna på ett klart och begripligt sätt, dessutom på ett varaktigt sätt eller i ett dokument som konsumenten lätt kan ladda ner. När operatören lämnar dessa uppgifter blir de en väsentlig del av avtalet och operatören får inte ändra dem i efterhand utan ditt samtycke.

Även operatörernas chattkanaler och olika snabbmeddelandeprogram ska innehålla information om bland annat abonnemangets huvudsakliga egenskaper, pris och avtalets giltighetstid, även om de har begränsat utrymme för att lämna uppgifter. För avtal som ingås via chattkanaler gäller även 14 dagars ångerrätt, och dess förekomst och förfarandena för att använda denna rättighet ska också tas upp.

Du kan jämföra olika abonnemang med hjälp av sammanfattningar av avtalen

För att du ska kunna jämföra olika operatörers anslutningar och göra det bästa möjliga valet för dina egna omständigheter, ska operatörerna innan abonnemangsavtalet ingås kostnadsfritt ge konsumenten en sammanfattning av avtalet som innehåller centrala uppgifter om det abonnemang som erbjuds i en koncis och lättläst form.

Centrala uppgifter i sammanfattningen av avtalet är till exempel

 •  operatörens namn och kontaktuppgifter för eventuella klagomål
 • tjänstens centrala egenskaper, till exempel internetuppkopplingens dataöverföringshastighet
 • abonnemangets pris
 • avtalets giltighetstid samt villkoren för förnyelse och uppsägning. .

Operatörerna ska ge sammanfattningen av avtalet i överensstämmelse med modellen i EU-förordningen. Sammanfattningens längd får inte överstiga ett A4-ark.

Om det är tekniskt omöjligt att lämna en sammanfattning av avtalet innan avtalet ingås, till exempel vid telefonförsäljning, ska operatören lämna sammanfattningen utan dröjsmål efter att avtalet har ingåtts. Ditt abonnemangsavtal träder i kraft först när du efter att du fått sammanfattningen av avtalet har bekräftat att du godkänner avtalet.

Operatören får inte ändra uppgifterna i sammanfattningen av avtalet i efterhand utan ditt samtycke.

När du ingår ett abonnemangsavtal kan du samtidigt erbjudas en telefon, surfplatta eller en annan terminal eller betal-tv-tjänster, streamingtjänster eller andra avtal om underhållningstjänster. Även om avtal om en terminal eller underhållningstjänster inte är anslutningar ska de också specificeras i sammanfattningen av avtalet.

Bekanta dig med abonnemangsavtalet innan avtalet ingås

I abonnemangets avtalsvillkor fastställs parternas rättigheter och skyldigheter. Avtalsvillkoren för abonnemanget utgörs vanligtvis av flera olika dokument. Avtalshandlingar är bland annat

 • tjänstespecifika specialvillkor (s.k. tjänstebeskrivning) där bland annat ditt abonnemangs egenskaper och avtalets giltighetstid definieras
 • operatörens prislista
 • operatörens standardvillkor, som på en mer allmän nivå fastställer operatörens och konsumentens rättigheter och skyldigheter som avtalsparter i avtalsförhållandet, till exempel vid fel eller dröjsmål i en tjänst, och
 • sammanfattningen av avtalet.

Avtal om kommunikationstjänster, bland annat avtal om telefon- och internetabonnemang, ska upprättas skriftligen eller elektroniskt. De får inte innehålla villkor som är oskäliga för konsumenterna.