Dröjsmål i leveransen av abonnemanget

Om du inte har tillgång till telefon- eller internetuppkopplingen vid den överenskomna starttidpunkten, har operatörens leverans fördröjts. Då behöver du inte betala för abonnemanget och du kan också få standardersättning.

Kontakta din operatör

Om leveranstiden enligt abonnemangsavtalet överskrids och orsaken ligger hos operatören, är det fråga om ett avtalsbrott från operatörens sida.

  • Meddela eller reklamera saken till operatören och kräv leverans av abonnemanget.
  • Du behöver inte betala för abonnemanget förrän du har tillgång till det.

Vid dröjsmål har du också rätt att kräva standardersättning av operatören. Standardersättningen är 20 euro för varje påbörjad vecka, dock högst 160 euro. Man har inte rätt till ersättning om operatören påvisar att dröjsmålet uppkommit som en följd av force majeure.

Om de faktiska kostnaderna för dröjsmålet överskrider maximibeloppet för standardersättningen kan du dessutom ha rätt till skadestånd.

Om leveransen fördröjs väsentligt även efter klagomålet har du rätt att häva avtalet omedelbart. Du kan häva avtalet muntligen eller skriftligen.

Läs mer