Abonnemangsavtalets giltighetstid och uppsägning

Telefon- eller internetabonnemang kan gälla tills vidare eller för viss tid. De skiljer sig från varandra i fråga om hur du kan säga upp avtalet. Om du håller på att byta telefon- eller internetabonnemang, kontrollera om ditt nuvarande abonnemangsavtal gäller tills vidare eller för viss tid.

Avtal som gäller tills vidare kan sägas upp när som helst

Du kan kontrollera vilken typ av abonnemang du har till exempel i beställningsbekräftelsen, sammanfattningen av avtalet eller administrationstjänsten för ditt abonnemang till exempel på operatörens webbplats eller i mobilapplikationen.

Ett abonnemangsavtal som gäller tills vidare fortsätter tills det sägs upp. Du kan säga upp ett abonnemangsavtal som gäller tills vidare när som helst, varvid avtalet upphör att gälla efter att uppsägningstiden enligt avtalet löpt ut. Uppsägningstiden kan vara högst två veckor, varvid du ännu måste betala de fakturor som föranleds av det gamla abonnemangsavtalet.

I allmänhet kan man komma överens med operatören om när avtalet upphör och tidtabellen för överföring av telefonnummer.

Du kan säga upp ett abonnemang muntligen eller skriftligen. Operatören ska skicka dig en skriftlig bekräftelse på uppsägningen.

 

Tidsbundna avtal kan inte sägas upp under avtalsperioden

Ett tidsbundet abonnemangsavtal är i kraft den tid som avtalats i avtalet och det kan i allmänhet inte sägas upp förrän avtalsperioden har löpt ut. Du har dock rätt att överföra telefonabonnemangets nummer till en annan operatör även om ditt abonnemang är tidsbundet, men då måste du i allmänhet betala abonnemangsavgifterna fram till avtalsperiodens slut.

Den lagstadgade maximitiden för tidsbestämda internetabonnemang är 24 månader och för tidsbestämda telefonabonnemang 12 månader.

Ett tidsbundet abonnemangsavtal fortsätter i allmänhet automatiskt efter avtalsperioden som ett avtal som gäller tills vidare, om inget annat har avtalats med operatören.

Operatören ska i sådana situationer meddela dig

  • om att avtalet fortsätter automatiskt
  • om hur du säger upp avtalet
  • samt ge råd om förmånligare priser innan tidsfristen löper ut.

När ett tidsbundet avtal fortsätter automatiskt efter avtalsperiodens utgång kan avtalet sägas upp på samma sätt som vilket som helst abonnemang som gäller tills vidare, dvs. två veckor efter uppsägningen.

Operatören får inte förlänga ditt tidigare tidsbundna avtal med ett nytt tidsbundet avtal utan ett nytt skriftligt avtal som ingåtts med dig. Innan ett nytt tidsbundet abonnemangsavtal ingås ska operatören iaktta de normala kraven på ingående av avtal, och till exempel ge en sammanfattning av det nya avtalet.