Fel i abonnemanget

Det är fel i ditt telefon- eller internetabonnemang om abonnemangets kvalitet eller leveranssätt inte motsvarar det som avtalats eller om tjänsten inte motsvarar uppgifterna i marknadsföringen. Felet är ett avtalsbrott som operatören ska rätta till. Du kan också ha rätt till ekonomisk gottgörelse eller rätt att häva avtalet på grund av ett fel. 

 

Kontrollera om det finns ett fel i ditt abonnemang

Typiska fel är bland annat avbrott i tjänsten och långsammare hastighet än vad som utlovats. Ett tillfälligt driftavbrott eller långsammare hastighet än överenskommet utgör dock inte automatiskt fel, utan bedömningen av felet görs från fall till fall. Till exempel är problem med abonnemangets funktion som beror på användarens egen telefon eller dator inte fel.

När du misstänker ett fel i ditt abonnemang, kontrollera i tjänstebeskrivningen för ditt abonnemangsavtal om det innehåller ett omnämnande av det fel du misstänker. Till exempel har dataöverföringshastigheten för mobila bredbandsanslutningar vanligtvis angetts med ett ganska brett variationsintervall i tjänstebeskrivningarna, så en långsam uppkoppling innebär inte nödvändigtvis ett fel.

Även om den hastighet du mäter upp överensstämmer med servicebeskrivningen kan det dock finnas ett fel i abonnemanget om du i marknadsföringen av abonnemanget eller när abonnemangsavtalet ingicks har blivit lovad en högre hastighet än vad som uppmätts. Om det bara handlar om muntliga löften kan det vara svårt att bevisa dem.

Reklamera felet till operatören först

  1. Meddela eller reklamera felet till operatören så fort som möjligt och kräv att felet korrigeras. Ofta kan felet korrigeras genom att kontakta operatörens kundservice.
  2. Om felet inte kan korrigeras kan du kräva prisavdrag eller hävning av avtalet. Du kan kräva standardgottgörelse för driftavbrott.

Krav på prisavdrag eller standardgottgörelse

Du kan kräva prisavdrag av operatören bland annat när

  • din internetuppkoppling fungerar betydligt långsammare än överenskommet. Tillfälliga och små variationer i hastigheten berättigar dock inte nödvändigtvis till ersättning
  • din mobiltelefons täckning inte motsvarar överenskommelsen
  • ditt abonnemang inte innehåller de utlovade tilläggstjänsterna
  • tjänsten inte motsvarar löftena i marknadsföringen.

Om ditt abonnemang har avbrutits kontinuerligt eller upprepade gånger kan du kräva standardgottgörelse för driftavbrottet. Standardgottgörelsen är 20 euro för varje påbörjad avbrottsvecka, dock högst 160 euro.

Tillfälliga och kortvariga driftavbrott som operatören åtgärdar snabbt är dock inte fel som berättigar till ersättning. Du får inte heller någon standardgottgörelse om ett driftavbrott beror på bygg- och underhållsarbeten av nätet och avbrottet varar högst 24 timmar. Operatören ska dock meddela på förhand om ett sådant avbrott.

Standardgottgörelse beviljas inte heller om avbrottet beror på force majeure, såsom störningar i eltillförseln till följd av stormskador, och operatören påvisar att de har förberett sig på störningar i elförsörjningen i enlighet med lagstiftningen och Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter. Även då kan du dock kräva prisavdrag.

Prisavdrag och standardgottgörelse är alternativa ersättningsmetoder, så om du redan har fått standardgottgörelse på grund av ett fel kan du inte längre få prisavdrag.

 

Hävning av abonnemangsavtal

Du har dessutom rätt att häva abonnemangsavtalet om operatören gjort sig skyldig till ett avtalsbrott som är väsentligt. Detta kan bland annat vara

  • om operatören inte kan korrigera ett fel i abennemanget (t.ex. driftavbrott) inom skälig tid eller
  • om de utlovade hastigheterna inte kan levereras.

Du kan häva avtalet muntligen eller skriftligen.

Du kan häva ditt abonnemangsavtal på grund av ett väsentligt avtalsbrott från operatörens sida, även om ditt abonnemangsavtal är tidsbundet.

Om du orsakas ekonomisk skada av ett fel i abonnemanget dvs. för att tjänsten inte fungerar, kan du också kräva ersättning. Du kan få skadestånd för en ekonomisk skada utöver ett prisavdrag eller en standardersättning som du redan fått eller utöver att avtalet hävs. Om du har fått standardersättning kan du dock få skadestånd endast till den del skadan överstiger beloppet av den utbetalda standardersättningen.

 

Du kan kontakta konsumentrådgivningen

Om ditt klagomål till operatören inte ger önskat resultat kan du kontakta KKV:s konsumentrådgivning. Där får du gratis rådgivning, anvisningar och medlingshjälp i tvister.