Betal-tv-tjänster, streamingtjänster och terminaler i samband med abonnemangsköp

I samband med ett abonnemangsköp kan du erbjudas betal-tv-tjänster, streamingtjänster eller terminaler som tillhörande produkter. Om operatören erbjuder dig ett sådant servicepaket ska du tydligt informeras om produktens egenskaper, varaktighet och pris.

I samband med försäljning av telefon- och internetabonnemang kan man också erbjuda andra produkter, såsom betal-tv-tjänster, streamingtjänster eller terminaler, till exempel mobiltelefoner, surfplattor eller bredbandsmodem. Vissa centrala lagbestämmelser om abonnemang skyddar dig också i fråga om tillhörande produkter när operatören säljer ett servicepaket till dig.

Det är fråga om ett servicepaket när

  • operatören säljer flera produkter till dig genom samma avtal eller avtal som har nära samband med varandra och av vilka åtminstone ett är ett telefon- eller internetabonnemang.

Avtalsparterna ska vara desamma i alla avtal, så till exempel i en situation där en hemelektronikfirma säljer en telefon till dig och samtidigt erbjuder ett telefonabonnemang från en operatör som fungerar som firmans samarbetspartner är det inte fråga om ett servicepaket.

Köp av servicepaket omfattas av tilläggsskydd

Om du har köpt ett abonnemang och en tillhörande produkt som ett paket, såsom en betal-tv-tjänst eller terminal, ska den tillhörande produkten nämnas i sammanfattningen av avtalet som överlämnas innan avtalet ingås.

  • I sammanfattningen av avtalet ska till exempel terminaltypen eller kanalpaketets namn specificeras. Då är du medveten om den avtalshelhet som säljs till dig och du kan fatta ett rationellt beslut om du ska köpa paketet.
  • De hyresavtal för terminaler, kanalpaket eller streamingavtal som ingår i paketet får inte heller vara längre än 24 månader.

Om du har köpt ett servicepaket och har rätt att häva vilket avtal som helst om en tjänst eller terminal som ingår i paketet på grund av att tjänsten eller terminalen i fråga inte har varit förenlig med avtalet eller inte har levererats, har du samtidigt rätt att häva alla avtal om tjänster eller terminaler som ingår i paketet.

Övriga köp av terminaler och tjänsteavtal omfattas av det allmänna konsumentskyddet

Om det är fråga om terminalköp eller ingående av ett kanalpaketsavtal eller ett avtal om streamingtjänster som inte är en del av ett servicepaket, gäller de allmänna konsumentskyddsbestämmelserna för ditt avtal.

Även i detta fall ska näringsidkaren innan avtalet ingås informera dig om varans eller tjänstens centrala egenskaper samt om ditt avtal, bland annat om produktens pris och avtalets giltighetstid. Avtalet får inte heller innehålla villkor som är oskäliga för konsumenterna.

Du kan oftast säga upp ett betal-tv-paket när paketets innehåll ändras

Det är typiskt för betal-tv-tjänster att innehållet kan variera eller förändras med tiden. Det kan till exempel vara fråga om att en idrottsserie eller tv-serie försvinner från tjänsteleverantörens utbud och övergår till en annan tjänsteleverantör.

Om ditt betal-tv-avtal gäller tills vidare kan du säga upp avtalet med iakttagande av tjänstens uppsägningstid om du inte godkänner ändringen i tjänstens innehåll. Uppsägningstiden får i allmänhet vara högst en månad.

Om du har ett tidsbundet betal-tv-avtal som i regel inte kan sägas upp före avtalsperiodens slut, kan du säga upp ditt betal-tv-avtal under avtalsperioden om kanalpaketets innehåll inte har hållits så likadant som möjligt och tillräckligt mångsidigt och därmed inte längre har motsvarat den tjänst du ursprungligen köpte.

När ändringen av kanalpaketets innehåll är tillräckligt stor för att du ska kunna säga upp ett tidsbundet avtal beror i sista hand på detaljerna i varje enskilt fall.

Om du upplever att kanalpaketet efter ändringen inte längre motsvarar den tjänst du ursprungligen köpt eller det innehåll som är viktigt för din beställning,

1. ska du kontakta tjänsteleverantören och meddela att avtalet sägs upp

2. i problemsituationer kan du kontakta KKV:s konsumentrådgivning.

Dessutom har du i allmänhet rätt att säga upp ett tidsbundet avtal även om du hamnat i betalningssvårigheter på grund av sjukdom, arbetslöshet eller någon annan orsak som inte beror på dig själv. Det är fråga om ett s.k. socialt prestationshinder. Då har företaget rätt att uppbära endast de avgifter som har ackumulerats fram till avtalets upphörande.

Läs mer