Sopimusehtojen muuttaminen

Sopimusehtojen muutoksista ilmoittaminen

Jos yrityksellä on oikeus tehdä muutoksia sopimukseen, sen on etukäteen ilmoitettava kuluttajalle siitä,

 • miten hinnat, maksut tai muut sopimusehdot muuttuvat.
 • milloin muutokset tulevat voimaan.
 • mikä on muutoksen peruste.

Jotta kuluttajalla olisi kohtuullinen aika varautua muutokseen, hänelle lisävelvoitteita tuova muutos saa yleensä tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Tätä lyhyempi ilmoitusaika on mahdollinen lähinnä vain silloin, jos muutos johtuu lainsäädännön muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä.

Liittymäsopimuksen ehtojen muuttaminen

Kertasopimusta voi muuttaa vain sopimuksessa mainituista pätevistä syistä

Jos sopimus on kertaluonteinen, esimerkiksi tietyn tavaran kauppa, lähtökohta on, että sopimuksen ehdot sovitaan lopullisesti.

Jos kyseessä on käteissopimus, jossa tuote tai palvelu luovutetaan ja maksetaan samanaikaisesti, yritys ei voi muuttaa sen hintaa ja muita ehtoja kuluttajan vahingoksi enää jälkikäteen.

Jos kyseessä on kertaluonteinen tilaussopimus, yritys ei yleensä voi muuttaa toimituksen sisältöä, ellei asiasta ole sovittu asiakkaan kanssa. Esimerkiksi jos asiakkaan tilaaman tavaran valmistus on lopetettu, myyjä ei saa päättää yksin korvaavasta tuotteesta.

Yritys voi yksipuolisesti muuttaa kertasopimusta vain sopimuksessa mainituista ja pätevistä syistä, joita voivat olla esimerkiksi:

 • lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, jota yrityksen ei voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä.
 • hintaan vaikuttava verojen, tullien tai muiden julkisten maksujen muutos. Jos yritys varaa sopimusehdoissa itselleen oikeuden korottaa hintaa esimerkiksi verojen tai muiden julkisten maksujen muutoksen tai valuuttakurssien muutoksen johdosta, ehdoissa on oltava maininta myös hinnan alentamisesta vastaavilla perusteella.
 • force majoure -syy eli yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva, ehdoissa tarkemmin yksilöity syy. Kyseessä on syy, jota yrityksen ei voida edellyttää ottavan huomioon sopimusta tehtäessä tai jonka seurauksia yritys ei voi välttää.
 • maininta sopimusehdoissa siitä, että yritys voi muuttaa sopimuksen epäolennaisia osia pätevän syyn perusteella.

Jos kertasopimuksen muutos on kuitenkin olennainen, kuluttaja voi vaatia sopimuksen purkamista.

Määräaikaista sopimusta voi muuttaa vain poikkeustapauksissa

Määräaikainen sopimus on jatkuvasti toimitettavia tavaroita tai palveluita koskeva sopimus, jonka kesto on sovittu etukäteen. Tällöin sopimuksen ehtoja voi muuttaa kesken sopimuskauden vain poikkeustapauksissa. Esimerkiksi yleisen kustannustason nousu tai olosuhteiden muuttuminen ei ole riittävä peruste sopimusehdon muuttamiseksi.

Yritys voi varata sopimusehdoissa oikeuden muuttaa määräaikaista sopimusta kesken sopimuskauden, jos perusteena on:

 • lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, jota yritys ei ole voinut ottaa huomioon sopimusta tehtäessä, esimerkiksi hintaan vaikuttava verojen, tullien tai muiden julkisten maksujen muutos.
 • kuluttajan sopimusrikkomus. Esimerkiksi vakuutuksenantaja voi muuttaa vahinkovakuutuksen sopimusehtoja vakuutuskauden aikana, jos vakuutuksenottaja ei ole sopimusta tehtäessä kertonut kaikkia häneltä edellytettäviä tietoja.

Jos yritys muuttaa määräaikaisen sopimuksen ehtoja muuten kuin edellä mainituista syistä, kuluttaja voi vaatia sopimuksen purkamista.

Sähkömarkkinalaissa ja viestintämarkkinalaissa on alakohtaista  erityissääntelyä määräaikaisista sopimuksista, joten muun muassa sähkösopimus ja liittymäsopimus voivat sisältää erityisehtoja.

Liittymäsopimuksen ehtojen muuttaminen
Liittymäsopimuksen irtisanominen

Sähkösopimukset

Toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta voidaan muuttaa vain sopimusehdoissa mainituin perustein

Toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta voi yritys yksipuolisesti muuttaa vain, jos

 • muutoksen perusteet ovat päteviä, esimerkiksi
  • sopimuksen kohteena olevan tuotteen tai palvelun tuotanto-, hankinta- tai muiden kustannusten muutos
  • olosuhteiden olennainen muutos, lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, jota yritys ei ole voinut ottaa huomioon sopimusta tehtäessä.
 • perusteet on yksilöity sopimusehdoissa.
 • sopimuksen sisältö ei kuluttajan kannalta olennaisesti muutu.

Kuluttaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen muutosten vuoksi. Muutetut ehdot tai hinnat eivät irtisanomisaikana koske kuluttajaa, sillä muutos saa yleensä tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua muutosilmoituksen lähettämisestä. Vain silloin kun hinnanmuutos johtuu lainsäädännön muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, muutettu hinta voi tulla voimaan irtisanomisaikanakin.

Liittymäsopimuksen ehtojen muuttaminen


Asiasanat: Sopimus, Sopimusehto
Päivitetty 6.5.2014 Tulosta

Linjaukset

Linjaukset sisältävät tietoa säännösten soveltamisesta.