Researrangörens informationsskyldighet

Du måste få vissa viktiga uppgifter om paketreseavtalet och passagerarens rättigheter, en kopia av paketreseavtalet eller en avtalsbekräftelse, både innan du bokar paketresan och efter att du bokat den. Dessutom måste du få dokument som är viktiga för resan, såsom resebiljetter.

Information som ska ges innan paketreseavtalet ingås

Researrangören och reseförmedlaren ska innan ett paketavtal ingås ge resenären följande förhandsuppgifter:

  1. uppgifter om researrangören och reseförmedlaren samt nödvändiga kontaktuppgifter
  2. de erbjudna resetjänsternas huvudsakliga egenskaper
  3. totalpriset för paketresan och eventuella tilläggskostnader samt betalningsvillkor
  4. det minsta antal deltagare som krävs och följderna om inte minimiantalet har uppnåtts inom tidsfristen
  5. uppgifter om resedokument som behövs för resan i fråga, såsom visum, pass och andra dokument
  6. resenärens rätt att frånträda avtalet innan resan inleds
  7. uppgifter om obligatorisk eller valfri reseförsäkring. Resenären ansvarar dock själv för att skaffa en frivillig försäkring.

Om resepaketets resetjänster säljs i olika tjänsteleverantörers webbbokningssystem som länkats till researrangörens webbtjänst (bokningsprocesser via internet), ska de andra tjänsteleverantörerna lämna ovan nämnda uppgifter om de resetjänster de erbjuder.

  • Förhandsinformationen ska vara tydlig, begriplig och synlig.
  • Om uppgifterna lämnas skriftligen ska de vara i lättläst form.

Utöver förhandsuppgifterna ska resenären innan avtalet ingås ges de detaljerade uppgifter som krävs i justitieministeriets förordning samt den standardinformationsformulär som bifogas den. På blanketten berättas att resenären har erbjudits en paketresa och vilka de viktigaste rättigheterna är. Dessa standarduppgifter ska anges på blanketten utom då ett paketavtal ingås per telefon.

Uppgifter som ska ges i paketreseavtalet eller avtalsbekräftelsen

Researrangören eller reseförmedlaren ska ge resenären en kopia av avtalet eller en avtalsbekräftelse när ett paketavtal ingås eller efter att avtalet har ingåtts. Uppgifterna ska lämnas utan obefogat dröjsmål och i varaktig form.

I paketreseavtalet eller avtalsbekräftelsen ska ovan nämnda uppgifter som justitieministeriets förordning kräver anges.

Övriga uppgifter och handlingar som ska lämnas före resan

Researrangören ska i god tid innan resan inleds tillställa resenären nödvändiga resebiljetter, kvitton och andra dokument samt uppgifter om transportförbindelserna jämte tidtabeller och stopp.

Resetjänstleverantörens skyldighet att lämna information till researrangören av paketresor

Om paketresa resetjänster säljs i olika tjänsteleverantörers webbbokningssystem som länkats till researrangörens webbtjänst (bokningsprocesser via internet), ska de andra tjänsteleverantörerna meddela researrangören om de avtal de ingått.

Tjänsteleverantörerna ska ge researrangören de uppgifter som denne behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter som researrangör.