Indragning av rätten att utnyttja en kredit

Kreditgivaren kan av godtagbara skäl förhindra att du utnyttjar en fortlöpande kredit, till exempel använder ett kreditkort. Kreditgivaren ska i förväg underrätta dig om att krediten inte längre kan utnyttjas eller om det inte är möjligt, utan dröjsmål efter att din möjlighet att utnyttja krediten har spärrats. Om du förhindras att fortsätta utnyttja den fortlöpande krediten betalar du tillbaka den lyfta krediten på de villkor som avtalats i kreditavtalet. 

Kreditavtal innehåller i allmänhet ett villkor enligt vilket kreditgivaren kan dra in konsumentens rätt att utnyttja en fortlöpande kredit. Kreditgivaren kan alltså förhindra konsumenten att till exempel använda sitt kreditkort.

Grunden för att förhindra utnyttjandet av kredit ska vara förenlig med god kreditgivningssed. En godtagbar grund för indragning är till exempel en misstanke om olovligt eller bedrägligt utnyttjande av krediten.

Kreditgivaren ska meddela att rätten att utnyttja krediten har dragits in

Kreditgivaren ska meddela konsumenten på förhand om att konsumenten inte får utnyttja krediten och orsaken till det i en bestående form, antingen skriftligt eller elektroniskt. Om det är nödvändigt att dra in nyttjanderätten omedelbart, till exempel för att förhindra missbruk eller skada, har kreditgivaren möjlighet att informera kredittagaren först efter att krediten har dragits in. Konsumenten ska dock informeras utan dröjsmål.

Om rätten att utnyttja fortlöpande kredit förhindras, ska den utnyttjade krediten återbetalas på de villkor som avtalats i kreditavtalet.