Reklamation om kostnader för en konsumentkredit

Om du anser att du debiteras ogrundade räntor eller andra kostnader ska du kräva att kreditgivaren lämnar en redogörelse för kostnadsgrunderna. Du behöver inte betala ogrundade lånekostnader.

Ogrundade kostnader behöver inte betalas

Du behöver inte betala ogrundade kreditkostnader. Om du låter bli att betala ogrundade kostnader leder det inte till en anteckning om betalningsstörning, även om det företag som fakturerar eller uppbär kostnaderna hotar med en sådan.

 

Det är alltid möjligt att jämka oskäliga kreditkostnader

Oskäliga kreditkostnader kan jämkas oavsett när kreditavtalet har ingåtts. Kravet på en sänkning av kostnaderna kan grunda sig på både oskäligt höga kostnader och oklara avtalsvillkor. Kravet ska först framställas hos kreditgivaren.

Reklamera ogrundade kostnader 

Om du anser att kostnaderna för krediten är ogrundade, gör så här:

  • Du kan låta bli att betala den ogrundade delen av kreditkostnaderna tills det har utretts om grunden är korrekt.

  • Om en indrivningsbyrå börjar driva in ogrundade kostnader ska du bestrida din skyldighet att betala de ogrundade kreditkostnaderna och indrivningskostnaderna. När du lägger fram en adekvat grund får indrivningen inte till den del som bestrids fortsätta förrän ärendet har utretts.

  • Om du får ett meddelande från kreditupplysningsregistret om en anteckning om betalningsstörning ska du yrka på rättelse av de kreditupplysningar du anser vara felaktiga.

    Konsumentrådgivningen ger dig personlig rådgivning och anvisningar.

     

För företag