Kreditens pris

Priserna på konsumentkrediter varierar stort. Ju större den effektiva räntan är, desto dyrare är lånet. Det lönar sig att jämföra priserna på olika krediter.

På webbplatsen har hänsyn tagits till den lagstiftning som träder i kraft den 1 oktober 2023.

Priset på en konsumentkredit består av kreditkostnaderna

Kreditens pris består av kreditkostnader, som kan vara till exempel nominell ränta, kostnader för grundande av kredit, årsavgift för fortlöpande kredit, olika behandlingsavgifter och andra serviceavgifter i anslutning till kreditförhållandet.

Kreditens pris påverkas i allmänhet av kredittidens längd och återbetalningssätt. Ju längre kredittid, desto dyrare blir krediten i allmänhet.

  • För konsumentkrediter får man avtala om en ränta på högst 15 procent ökad med referensränta enligt 12 § i räntelagen. Inte heller då får räntan på krediten enligt avtalet vara högre än 20 procent. För övriga kreditkostnader fastställer lagen ett maximibelopp som beräknas per dag (0,01 procent av kreditbeloppet eller kreditgränsen) och en övre gräns på 150 euro/år. Maximibeloppen gäller inte bostadskrediter med realsäkerhet eller avbetalningsköp av trafikmedel, förutom om du med stöd av avbetalningsavtalet också har rätt att lyfta penningmedel.

    Om du har ingått ett kreditavtal under perioden 1.9.2019–30.9.2023, kunde du avtala om en ränta på högst 20 procent på krediten. I fråga om övriga kreditkostnader har lagen om maximibelopp inte ändrats.

    Om du har ingått ett kreditavtal under perioden 1.6.2013–31.8.2019, begränsar lagen den effektiva räntan på krediten. Om kreditbeloppet eller kreditgränsen är under 2 000 euro får den effektiva räntan vara högst referensräntan ökad med 50 procentenheter. Detta räntetak gäller inte för krediter eller nyttighetsbundna krediter på 2 000 euro eller större som kan användas enbart för betalning av varor eller tjänster. Om din kredit har orimliga kreditkostnader kan du kräva att kostnaderna sänks eller till och med tas bort helt.

    Enligt god kreditgivningssed är det förbjudet att använda meddelandetjänster mot tilläggsavgift i all kommunikation som gäller marknadsföring av krediter och kreditförhållanden.

Det lönar sig att jämföra priser och konkurrensutsätta krediter

Det lönar sig att jämföra krediternas priser. I synnerhet kreditavtal som ingåtts före 1.9.2019 kan vara väldigt dyra och det lönar sig att konkurrensutsätta dem med en förmånligare kredit.

Blanketten med standardiserad europeisk konsumentinformation gör det lättare att jämföra olika krediter. Du får blanketten av kreditgivaren innan du ingår ett kreditavtal. Blanketten innehåller uppgifter om bland annat kreditgivaren, kreditens pris och övriga kreditvillkor.

Vid jämförelsen av priserna lönar det sig att i stället för en månadspost fästa uppmärksamhet vid den effektiva räntan på krediten och det totala beloppet av kreditkostnaderna. Den effektiva räntan på krediten är ett kalkylmässigt procenttal avsett för jämförelse av krediternas priser, som beskriver de totala kostnaderna för krediten.