Tidigareläggande av en kredits förfallodag

Om du inte betalar amorteringen på din kredit eller om du begår något annat väsentligt avtalsbrott, kan kreditgivaren ha rätt att låta krediten förfalla till betalning, dvs. kräva att kommande betalningsposter eller hela krediten betalas i förväg.

Om du inte betalar amorteringen på din kredit eller om du begår något annat väsentligt avtalsbrott, kan kreditgivaren kräva att en betalningspost som annars inte har förfallit till betalning eller hela den återstående skulden betalas i förtid. Kreditgivaren kan också återta en vara som köpts med kredit eller sätta i kraft en annan påföljd.

Möjligheten att tidigarelägga förfallodagen och de övriga påföljderna förutsätter att de nämns i avtalet och att betalningen har försenats med minst en månad och fortfarande är obetald.

För en engångskredit är förutsättningen även att

  • beloppet av den försenade betalningen är minst tio procent, eller
  • om det i beloppet ingår flera än en betalningspost, minst fem procent av kreditens ursprungliga belopp eller
  • beloppet avser kreditgivarens hela kvarvarande fordran eller
  • dröjsmålet är minst sex månader. Om det är fråga om en kredit som beviljats för finansiering av köp av en viss tillgång, beräknas ovan nämnda procentsatser på kreditpriset.
  • Om krediten eller en del av den förfaller till betalning, ska den del av kreditkostnaderna som hänför sig till den outnyttjade kredittiden dras av från de betalningsposter som kreditgivaren kräver.

När träder tidigareläggandet av förfallodagen i kraft?

Tidigareläggandet av förfallodagen för krediten får träda i kraft tidigast fyra veckor efter det att förfalloanmälan har lämnats in eller skickats till konsumenten. Om konsumenten tidigare har anmärkts för en försening eller något annat avtalsbrott, får förfallodagen träda i kraft två veckor efter meddelandet.

Om konsumenten inom denna tid betalar det försenade beloppet eller åtgärdar något annat avtalsbrott, ogiltigförklaras tidigareläggandet av förfallodagen.

Meddela kreditgivaren om du inte kan betala krediten

Det är bra att meddela kreditgivaren om du inte kan betala krediten på grund av sjukdom, arbetslöshet eller någon annan sådan orsak som påverkar betalningsförmågan. Om betalningen av krediten fördröjs av dessa orsaker, kan kreditgivaren inte nödvändigtvis sätta ovan nämnda påföljder i kraft.