Researrangörens assistansskyldighet

Om du insjuknar, blir offer för ett brott eller lider annan skada under din semesterresa, ska researrangören hjälpa dig. Researrangörens har en assistansskyldighet.

Resenärens rätt att få hjälp

Researrangören ska utan obefogat dröjsmål hjälpa en passagerare som råkat i svårigheter.

Researrangören ska bland annat

  • ge information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulära tjänster
  • ordna möjlighet för resenären att använda ett medel för distanskommunikation, såsom e-post eller telefon
  • hjälpa resenären att göra alternativa researrangemang som resenären ändå själv ansvarar för (till exempel bokning av hotell och/eller ny transport)
  • erbjuda annan lämplig hjälp.

Researrangören kan ta ut en skälig avgift för assistansen, om resenären har orsakat svårigheterna uppsåtligen eller av vårdslöshet. Avgiften får högst motsvara de faktiska kostnaderna för den beviljade hjälpen.

Resenären har rätt till gottgörelse, om researrangören försummar sin biståndsskyldighet.