Fel och fördröjningar vid renovering

Om renoveringen tydligt försenas kan du kräva försenings- eller standardersättning enligt vad som har antecknats i avtalet.

 • Om det inte finns ett avtal, kräv skriftligt att arbetet utförs inom en ny, rimlig tid.
 • Om arbetet inte slutförs inom den nya tid som har angetts har du rätt att kräva ersättning för de kostnader som har förorsakats av förseningen. Du kan kräva ersättning enligt verkliga kostnader om dessa överstiger avtalets standardersättning. Man kan dock inte få båda ersättningarna.

Du har rätt att innehålla betalningen för den del ar arbetet som är försenat fram till att man har kommit överens om gottgörelse och arbetet är slutfört.

Om förseningen orsakar betydande olägenhet behöver man inte bevilja längre tid för att slutföra arbetet utan avtalet kan omedelbart hävas.

I tvister om priset krävs bevis

Om man inte överhuvudtaget har avtalat något om priset måste konsumenten i allmänhet betala renoveringsfakturan såvida fakturan har specificerats och den inte är oskälig.

 • Timdebiteringen bör grunda sig på verkliga arbetstimmar och nödvändig restid.
 • I allmänhet bör man hålla sig till kostnadskalkylen. Om det slutliga priset understiger kalkylen får entreprenören inte kräva det kalkylerade priset. Man får dock av välgrundade orsaker överstiga kostnadskalkylen med högst 15 procent.
 • Ett fast pris, dvs entreprenadpriset, får inte överhuvudtaget överskridas. Man behöver inte heller sänka det fastän arbetet blir billigare.
 • Pristak är prisets övre gräns. Man får inte debitera mer även om arbetet i verkligheten skulle bli dyrare än vad man först uppskattade. Priset kan dock sänkas i enlighet med mängden arbete eller material.

Vid tvistemål är entreprenören skyldig att vid behov påvisa vilket pris man har kommit överens om. Ingå alltid ett skriftligt avtal om renovering och byggande.

Om du inte kan komma överens om priset med entreprenören har du rätt att innehålla den del av fakturan som överstiger det avtalade beloppet. Då bör man alltid skicka ett skriftligt krav till företaget om att priset korrigeras, inklusive motiveringar.

Om entreprenören fortfarande står fast vid den ursprungliga fakturan är det skäl att utan dröjsmål ta kontakt med konsumentrådgivningen. Konsumentrådgivaren kan bedöma om det finns orsak att fortsättningsvis innehålla en del av beloppet och eventuellt bestrida ärendet.
Konsumentrådgivningen

Tilläggsarbeten måste betalas enligt vad som har avtalats 

Entreprenören behöver inte utföra gratis arbete. Å andra sidan måste han i tvistemål kunna bevisa

 • att han av beställaren har begärt tillstånd för tilläggsarbeten
 • vilket arbete ingår i den ursprungliga entreprenaden
 • vad som utgör tilläggsarbete som kan debiteras utöver det avtalade priset

Om det inte finns ett tydligt skriftligt avtal och man inte heller exakt har kommit överens om priset måste man i allmänhet betala ett skäligt pris för arbetet och tilläggsarbetet.

Man bör alltid anteckna tilläggsarbeten och priset för dessa i avtalet då beställaren ber om dem eller det uppstår ett behov av tilläggsarbeten. Ett tydligt avtalat pris kan inte på grund av tilläggsarbeten överstigas utan ett nytt avtal eller en sakenlig notering i ett redan ingått avtal.

Om arbetet inte duger

Om arbetets kvalitet inte uppfyller krav på yrkesskicklighet, ta kontakt med entreprenören efter att du har granskat slutresultatet. Skicka en skriftlig reklamation och krav på gottgörelse till entreprenören om kontakten inte leder till resultat. Reklamationen bör göras inom rimlig tid efter att felet har upptäckts.

Du har rätt att

 • innehålla betalningen för den del av arbetet som är felaktigt tills felet har reparerats eller man har avtalat om annan gottgörelse. Man kan inte automatiskt innehålla hela entreprenadpriset.
 • kräva att det felaktiga arbetet korrigeras. Entreprenören har rätt att själv reparera fel och brister om detta inte medför oskäliga olägenheter för konsumenten

Du kan låta en annan entreprenör utföra fortsatta renoveringar om du har välgrundad orsak att anta att den ursprungliga entreprenören inte klarar av reparationen eller om du kommer överens med honom om detta. Då kan du kräva honom på kostnaderna för reparationen. Du bör ändå betala fakturan från den ursprungliga entreprenören såvida man inte klart och tydligt kommer överens om annat.

Om en reparation av felet inte kommer i fråga kan du kräva prisnedsättning. Hävning av avtalet är ofta det sista alternativet. Också då måste man betala andelen för felfritt utfört arbete.

Konsumenten har också rätt till skadestånd för de kostnader som har uppstått till följd av felet. Dessa är bl.a. telefon-, post- och resekostnader. Om felet eller skadan är en följd av entreprenörens vårdslöshet måste han också ersätta de indirekta kostnader som uppstått till följd av felet eller skadan.

Huvudentreprenören ansvarar för det arbete underleverantörerna utför. Om man till exempel inte längre får kontakt med huvudentreprenören och det finns ett fel i underleverantörens arbete har konsumenten rätt att också göra en reklamation direkt till underleverantören.

Formulär för klagomål

Utnyttja Konkurrens- och konsumentverkets anvisningar och reklamationsformuläret när du ska lämna in ett klagomål.

Formuläret skickas till företaget, inte till Konkurrens- och konsumentverket. Kom ihåg att spara en kopia på din dator eller skriva ut den, så att du själv har ett dokument på ditt klagomål.
Word-formuläret kan du fylla i på din dator och skriva ut det. Du förflyttar dig från ett fält till ett annat med tab-tangenten.
Pdf-formuläret kan du endast skriva ut och fylla i för hand.

Ifall resultatet inte tillfredsställer dig, kontakta magistraternas konsumentrådgivning

Ta kontakt med konsumentrådgivaren om du behöver hjälp.
Konsumentrådgivning

Uppdaterad 3.7.2014 Skriv ut