Sotningstjänster

Byggnadens ägare är skyldig att sköta om regelbunden sotning. Sotningen kan beställas av vilket företag som helst som tillhandahåller sotningstjänster. Sotningsföretagen fastställer själva priset på sina tjänster, så det lönar sig att jämföra priserna på sotningstjänsterna.

Beställa sotning

Fastighetsägaren kan själv bestämma varifrån sotningstjänsterna skaffas. I bostäder som används för stadigvarande boende ska eldstäderna sotas en gång om året och i fritidsbostäder med tre års mellanrum.

Det är viktigt att ta hand om sotningen så att eldstaden och rökkanalen fungerar ordentligt. Sotning förebygger även soteld. Regelbunden sotning av eldstäder och rökkanaler ökar brandsäkerheten, sänker energiräkningen och minskar miljöolägenheterna.

Innan man beställer sotning lönar det sig att ta reda på

  • vilka sotningsföretag som erbjuder sotningstjänster i området.
  • vilka prissättningsgrunder sotaren använder och vad det totala priset är. Sotningsföretagen får själva fastställa priset på sin tjänst, vilket innebär att företagens pris och prissättningsmodeller kan variera. Prissättningen kan också påverkas av tidpunkten, till exempel kan priset för sotning på kvällar, helger eller under säsong vara något annat än baspriset. Det lönar sig dessutom att kontrollera om sotaren tar betalt för resan separat.
  • om det går att göra en gemensam sotningsbeställning tillsammans med grannarna och invånarna i närområdet, vilket kan göra sotningen

Sotning får enbart utföras av en kompetent sotare som har yrkesexamen för sotare eller specialyrkesexamen för sotarmästare. Vid behov ska sotaren kunna påvisa sin kompetens.

Det är alltid bra att avtala tjänstens pris på förhand och, om möjligt, skriftligen.

Sotningsintyg

Sotaren har en skyldighet att ge kunden ett intyg på utförd sotning.

Sotningsintyget ska omfatta

  • en specifikation på vilka åtgärder priset på sotningen består av.
  • fel och brister som medför brandrisk ska specificeras så att man utifrån dem kan vidta de åtgärder som krävs.

Utifrån sotningsintyget kan man även bedöma om sotningsarbetet uppfyller kraven.

Det är bra att spara sotningsintyget till följande sotning så att sotaren har möjlighet att bedöma hur skicket på eldstaden och rökgången har utvecklats.

Det är viktigt att ta hand om sotningen så att eldstaden och rökkanalen fungerar ordentligt. Sotning förebygger även soteld. Regelbunden sotning av eldstäder och rökkanaler ökar brandsäkerheten, sänker energiräkningen och minskar miljöolägenheterna.

Felaktig sotning

Sotning är en konsumenttjänst där sotaren ska iaktta god sotningssed och arbetet ska uppfylla de krav på sotningsarbete som fastställs i räddningslagen.

Om det uppstår meningsskiljaktigheter om vilket pris som har överenskommits, ska sotningsföretaget kunna bevisa att deras påstående stämmer.
Om du är missnöjd med kvaliteten på sotningstjänsten eller det råder oklarheter om priset på sotningen, ska du alltid först kontakta företaget du har beställt sotningen av.

Gör en reklamation så snart som möjligt efter att felet upptäcks och försök förhandla fram en lämplig kompensation. Det lönar sig att framställa anspråk skriftligen. Du kan utnyttja reklamationstjänsten när du gör reklamationer

Lämna en reklamation till företaget – Reklamationstjänsten

Om ditt klagomål till företaget inte ger önskat resultat, kontakta konsumentrådgivningen. Konsumentrådgivningen ger dig avgiftsfri handledning och hjälp med medling i tvister.

Konsumentrådgivning  

Information till företag