Husbolag

I ärenden som gäller husbolag handlar det inte om konsumentfrågor. Konsumentrådgivningen behandlar inte meningsskiljaktigheter mellan aktieägare och husbolag och inte heller problem med renoveringar eller andra tjänster som bostadsaktiebolaget beställt.

Om det uppstår tvister i husbolaget

Bostadsaktiebolagslagen och bolagsordningen styr husbolagets verksamhet.

I ärenden som gäller husbolag handlar det inte om konsumentfrågor. Aktieägaren är inte en konsument och husbolaget är inte en näringsidkare. Konsumentmyndigheterna kan inte behandla meningsskiljaktigheter mellan aktieägare och husbolag eller bedöma lagenligheten till exempel i husbolagets bolagsstämma eller styrelsens beslut. Likaså faller tvister med disponenten eller servicebolaget i regel utanför konsumentmyndigheternas behörighet.

Det finns ingen offentlig rådgivande myndighet för tvister mellan husbolag och aktieägare. Vid problem kan en delägare vända sig till exempel till Konsumentförbundets boenderådgivning. 

Husbolagets avgifter

Husbolagets delägare är skyldig att betala bolaget ett bolagsvederlag som används för att täcka
bolagets utgifter. Grunden för vederlaget (t.ex. lägenhetens yta, antalet aktier, förbrukningen) fastställs i bolagsordningen. Avgiftens storlek godkänns årligen på husbolagets bolagsstämma. Konsumentmyndigheterna kan inte ingripa i grunderna för eller beloppen av de avgifter som husbolaget tar ut.
Vederlag och andra avgifter som betalas till husbolaget är inte konsumentfordringar. Således gäller till exempel indrivningslagens gränser i euro för konsumentfordringar inte indrivningen av husbolagets fordringar.

Trots det förutsätts det i indrivningslagen att god indrivningssed tillämpas i dessa fall.

Läs mer om god indrivningssed i konsumentombudsmannens riktlinjer.

Renoveringar som utförs av husbolag

Renoveringar som ett husbolag beställt av ett renoveringsföretag är inte avtal om konsumtionsnyttigheter. En aktieägare kan inte på basis av en renovering som bolaget beställt rikta krav direkt till renoveringsföretaget, eftersom det inte finns något avtalsförhållande mellan aktieägaren och företaget.

Om delägaren kommer överens direkt med entreprenören om tilläggs- eller ändringsarbeten som utförs i samband med en renovering av bostadsaktiebolaget och betalar dessa själv till entreprenören, är det till denna del fråga om ett avtal mellan konsumenten och näringsidkaren och delägaren kan vid behov vända sig till konsumentrådgivningen i tvister.

Bredband i husbolag

I många husbolag har de boende tillgång till en bredbandsförbindelse som bolaget skaffat. Då ingår bostadsaktiebolaget ett avtal med operatören och de boende behöver inte ingå egna avtal. Bostadsaktiebolaget fakturerar i allmänhet de boende för tjänsten i vederlaget eller hyran.

Konsumentrådgivningen kan inte hjälpa vid meningsskiljaktigheter om bredbandstjänster som husbolaget skaffat, eftersom den boende inte själv står i avtalsförhållande till operatören.

De boende har i allmänhet möjlighet att som en tilläggstjänst beställa ett abonnemang som är snabbare än bashastigheten hos husbolagets bredband. I en sådan tilläggstjänst som den boende själv beställer av operatören och betalar direkt till operatören är det däremot fråga om ett avtal mellan konsument och näringsidkare och vid problem i anslutning till detta kan den boende vid behov vända sig till konsumentrådgivningen.

Parkeringstvister

Husbolaget har eventuellt ingått ett avtal om parkeringsövervakning med ett privat företag. Konsumentrådgivningen kan inte behandla tvister som gäller avgifter som de boende eller deras gäster påförts i anslutning till övervakningen av parkeringen på husbolagets område.

Läs mer på privat parkeringsövervakning