Att häva ett köp

Returrätt

Att köpa en vara innebär att man ingår ett avtal, och avtalet kan inte ändras ensidigt av någondera parten. Ett köp kan alltså i vanliga fall inte hävas, även om köparen ångrar sig.

En köpt vara kan bytas eller returneras endast om

  • företaget har meddelat att varan kan bytas eller returneras. Att ge köparen bytes- eller returrätt är frivilligt för affären, så den kan fastställa villkoren för retur och byte, till exempel 8 eller 30 dagars returrätt. Affären kan också kräva att köparen uppvisar kvittot, om köparen har getts rätt att byta ut eller returnera varan.

Om företaget inte tillämpar (frivillig) bytes- eller returrätt och konsumenten är osäker på sitt köp kan han eller hon föreslå öppet köp. Vid öppet köp ger säljaren köparen rätt att returnera eller byta ut varan före ett visst datum. Om säljaren går med på öppet köp lönar det sig att skriva villkoren tydligt på kvittot.

  • det är frågan om hemförsäljning eller distansförsäljning (telefonförsäljning, postorderförsäljning, nätbutik eller tv-shop), där konsumenten har en lagstadgad 14 dagars ångerrätt. Vid distansförsäljning finns det begränsningar för ångerrätten, så det lönar sig att alltid läsa avtalsvillkoren noga. Ångerrätten gäller exempelvis inte måttbeställda produkter som har tillverkats enligt kundens önskemål och inte heller ljud- och bildupptagningar eller datorprogram vilkas försegling är bruten.

Om köparen inte har avtalat om returrätt för en felfri vara innan köpet ingicks och företaget går med på att köparen returnerar varan, har företaget rätt att kräva ett skäligt skadestånd för att köpet hävs.
Distansförsäljning
Hemförsäljning
Fel och dröjsmål

Avbeställning

En vara kan avbeställas om den ännu inte har levererats. Avbeställning är emellertid ett avtalsbrott och därför kan säljaren ha rätt till skadestånd.

I avtalsvillkoren kan säljaren fastställa en ersättning som konsumenten måste betala om han eller hon avbeställer en vara innan den levereras eller avbryter en tjänst under avtalsperioden.

Ersättningen måste ändå vara skälig och i genomsnitt motsvara de faktiska kostnader som avbeställningen åsamkar säljaren. Bedömningen av en skälig ersättning påverkas bland annat av hur individuell den beställda varan är, hur långt tillverkningen av varan har framskridit, när avbeställningen sker samt hur stora säljarens faktiska kostnader och uteblivna försäljningsvinst är.
Varor som sänds utan att de har beställts

Att avbryta ett servicearbete

Konsumenten kan avbryta ett felfritt utfört servicearbete innan det är avslutat, men måste då ersätta företaget för dess arbetskostnader och betala skadestånd på grund av avtalsbrott.

Om en konsument avbryter ett felfritt utfört servicearbete innan det är avslutat, måste han eller hon betala företaget

  • för redan utfört arbete enligt det överenskomna priset.
  • för de åtgärder som måste vidtas för att arbetet avbryts, till exempel för att en bil flyttas ut från en verkstad eller för att arbetsredskap och material transporteras bort.
  • för anskaffning av sådant material som företagaren inte kan använda till något annat.
  • en skälig ersättning för utebliven vinst.

Om konsumenten har vägande skäl att anta att prestationen kommer att innehålla fel, kan arbetet avbrytas och avtalet hävas. Ett skäl för att avbryta arbetet kan till exempel vara att det utförda arbetet är så bristfälligt och oskickligt att slutresultatet också kommer att ha avgörande brister. Då hävs avtalet i fråga om det resterande arbetet och kunden måste betala företaget för den andel av arbetet som har utförts felfritt.
Fel i tjänst
Försenad leverans

Uppdaterad 17.6.2014 Skriv ut