Bostadslån

I allmänhet köper man bostad med hjälp av banklån. Olika bankers lånevillkor varierar beroende på kundförhållandet och förhandsbesparingar. Kostnaderna för att bo i ägarbostad består av avgift (finansierings- och underhållsavgift), bostadens kostander (t.ex. el- och vattenkostnader) samt det personliga bostadslånets ränta och amorteringar.

Innan lånerådgivningen finns det skäl att uppskatta ungefär hur mycket man kan betala i månaden för boendet. Mer exakta beräkningar görs tillsammans med banken som ger lånet. Inkomster, utgifter, livssituation och framtidsplaner påverkar ens förmåga att betala lån. Betalningsförmågan i sin tur påverkar om man får lånet, lånets storlek och återbetalningstid. Banker begär avgifter av varierande storlek för att bevilja kredit.  

Olika typers amorteringar  

  • För lån med rak amortering är amorteringsdelen lika stor vid varje betalningstillfälle. Räntans andel minskar efter varje amortering, förutsatt att inget annat förorsakar allmän förhöjning av räntan. Lånets utgifter är större i början och minskar mot slutet av låneperioden.
  • För annuitetslån är amorteringens och räntans summa lika stor varje gång under hela återbetalningstiden. I början är amorteringen en mindre del av summan och räntan större delen, och när lånets kapital blir mindre växer amorteringsdelen och räntedelen minskar.  

I några banker kan man också välja annuitetslån där avbetalningen förblir densamma under hela låneperioden. Lånetiden växlar, blir längre eller kortare när räntan förändras och avbetalningen förblir densamma. Antalet amorteringsbetalningar per år och amorteringens storlek påverkar lånets kostnad. Man kan komma överens med banken om att lånet inte amorteras t.ex. under första året, då man bara betalar ränta. Amorteringsfria år betyder dock större totalkostnader för lånet eftersom lånetiden blir längre. Amorteringsfria år betyder i allmänhet högre ränta.

Lånens ränta varierar på olika banker 

Referensränta är den ränta på vilken banken baserar bostadslånets ränta. Räntan för nya lån bestäms oftast endera av bankernas egna referensräntor på marknadsvillkor eller primeräntor, eller euribor-räntor. Bankerna bestämmer själva primeräntans storlek. Storleken av olika länders euribor-räntor noteras i euroområden på interbank marknaden. I regel förblir t.ex. den 12-månaders euribor-räntan stadig under ett års tid. Låntagaren och banken kan också komma överens om lån med fast ränta, där räntan hålls konstant under hela lånetiden. Man kan också komma överens med banken om att en del av lånet länkas till en fluktuerande ränta och en del till en fixerad ränta.

Låntagarens totala ränta som ska betalas omfattar utöver referensräntan också marginalen som banken har bestämt för den enskilde kunden. Med hjälp av den egentliga årsräntan som innehåller alla lånekostnader, kan den som behöver bostad jämföra lånekostnader emellan olika finansieringsinsitut.

Bostadens köpare betalar också överlåtelseskatt 

Förutom bostadens pris måste köparen också betala överlåtelseskatt, vilken är 2,0 % för andelsbostad, och 4% av bostadens köppris för egnahemshus och andra fastigheter. Förstagångsköpare av bostad är befriade från betalning av överlåtelseskatt på köppriset, om bostaden används som egen bostad och köparen inte har ägt åtminstone hälften av en ägarbostad sedan år 1989. Vidare förutsätts att förstagångsköparen av bostaden är mellan 18-39 år.

Standardiserad konsumentkreditinformation underlättar jämförelsen av krediterna

Kreditgivaren ska i god tid innan kreditavtalet ingås ge den väsentliga informationen om konsumentkreditavtalet och konsumentens rättigheter.

Informationen ges på blanketten ”standardiserad europeisk konsumentkreditinformation” i varaktig form, antingen skriftligt eller elektroniskt så att konsumenten kan spara eller skriva ut den.
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (formulär)

Bostadslåneavtal

I kreditavtalets villkor framgår bland annat kreditformen, betalningsskyldigheterna samt parternas övriga skyldigheter. Krediten kan återbetalas i sin helhet eller delvis innan den förfaller till betalning, även om det inte nämns i kreditavtalet. Det lönar sig att noggrant bekanta sig med kreditvillkoren och spara dem för att undvika oklarheter.

Ta reda på dina skyldigheter och rättigheter enligt kreditavtalen, exempelvis vilka konsekvenserna är för försenad betalning av låneraterna, i vilka fall kreditgivaren kan säga upp din kredit och vilka dess konsekvenser är.

Ändringar av räntan och betalningar 

Kreditgivaren kan ändra kreditens löpande ränta enligt den i avtalet specificerade referensräntan om det anges i avtalet. Kreditgivaren ska informera om ändringar av räntan i varaktig form, t.ex. per brev, innan ändringen träder i kraft eller enligt tidsfrister som angetts i avtalet, minst en gång om året. I dessa fall ska även betalningsratens belopp efter att räntan ändrats anges. På samma sätt ska kreditgivaren meddela om ändringar som gäller sista betalningsdagen eller betalningsintervallerna.

Rätt att återbetala krediten innan den förfaller till betalning 

Du har rätt att återbetala krediten eller en del av den innan krediten förfaller till betalning. Om du återbetalar krediten eller en del av den i förtid ska den del av kreditkostnaderna som gäller den outnyttjade kredittiden dras av från kreditgivarens återstående fordringar. Kreditgivaren får emellertid kräva att du betalar de faktiska kostnaderna för åtgärderna som vidtogs när krediten beviljades i sin helhet. Kostnaderna preciseras i kreditavtalet.

Kreditgivaren får kräva ut kompensation vid förtida betalning av bostadskredit om krediten är större än 20 000 euro och räntan är fast eller den period för vilken referensräntan bestäms är minst tre år.

Som kompensation får kreditgivaren kräva ut högst ett belopp som motsvarar den förlust som uppkommer till följd av en sänkt räntenivå under den återstående kreditperioden med fast ränta eller under den period för vilken referensränta har fastställts. Ytterligare information om förlustberäkningen fås av Finansinspektionen.
Finansinspektionen


Nyckelord: Bostadsköp
Uppdaterad 6.6.2014 Skriv ut

På vår webbplats