Konkurser

Om du har beställt en vara av ett företag som gått i konkurs och betalat varan i förväg

Om du har beställt en vara av ett företag som har gått i konkurs och betalat för varan i förväg beror möjligheterna att få tillbaka pengarna på hur du har betalat inköpet.

  • Om du har betalat med kreditkort kan du kräva tillbaka pengarna från kreditkortsföretaget. Samma rätt finns även gentemot andra kreditgivare som finansierat ett köp av en vara. Även för inköp som betalats med betalkortets debitegenskap kan du möjligen kräva gottgörelse av kortbolaget, om bolaget förbundit sig till detta i kortvillkoren eller i övrigt.

  • Om du har betalat på annat sätt än med kreditkort, till exempel via nätbanken eller på något annat sätt i förskott, och det inte har specificerats att den vara du har betalat tillhör dig i till exempel företagets lager, måste du bevaka din fordran under konkursförfarandet. Ta kontakt med förvaltaren av konkursboet, som upprättar en boförteckning. När den är färdig beslutar domstolen om konkursen förfaller på grund av brist på medel eller om den fortsätter. Om konkursen fortsätter fastställs en bevakningsdag då konsumenterna kan bevaka sina fordringar i konkursen. Fordringarna kan krävas skriftligen av förvaltaren av konkursboet genom att skicka en bevakningsskrift, där fordringarna och grunderna till dessa specificeras.
    Konkursförfarande (Konkursombudsmannens byrå)

Reklamation av felaktig tjänst om tjänsteleverantören har gått i konkurs

Reklamation om fel i tjänst kan alltid också inlämnas till den underleverantör tjänsteleverantören använder sig av och som har utfört arbetet. Om till exempel renoveringens huvudentreprenör har försatts i konkurs och underleverantörens arbete har ett fel kan konsumenten inlämna en reklamation direkt till underleverantören.  

Konsumenten har i första hand rätt att kräva att arbetet repareras eller att tjänsten utförs på nytt. Om reparationen inte kan göras eller tjänsten inte kan göras på nytt har konsumenten rätt att kräva prisnedsättning. Man kan kräva att köpet hävs om felet inte är ringa eller om felet inte på annat sätt kan gottgöras.  

Även om underleverantörens ansvar för fel i vara följer samma principer som för säljarens ansvar, är det dock inte lika omfattande.  

  • Om felet har uppstått efter det att tjänsten har överlämnats till säljaren och på grund av orsaker som inte är beroende av underleverantören, ansvarar denne inte för felen.
  • Om felet gottgörs genom återbetalning av köpesumman eller genom prisnedsättning, beräknas gottgörelsen på det pris till vilket underleverantören sålde tjänsten till säljaren – inte på den köpesumma köparen betalade. Vid eventuellt hävande av köp kan konsumenten alltså inte kräva att underleverantören betalar tillbaka hela köpesumman.  

En reklamation om fel bör inlämnas inom rimlig tid från det att köparen upptäckte felet eller borde ha upptäckt felet. Reklamation om fel bör inlämnas senast inom två månader från det att felet upptäcktes.Fel och fördröjningar

Reklamation av felaktig vara om säljaren har gått i konkurs

Man kan alltid också göra en reklamation gällande fel i vara till tillverkaren, importören eller annat företag som representerar ett tidigare säljsteg. Man kan göra en reklamation gällande fel i vara och kräva gottgörelse även om det inte finns någon garanti eller om garantin har löpt ut.

  • Då den garanti tillverkaren eller importören har beviljat ännu är i kraft gottgörs felet i enlighet med garantivillkoren.
  • Om varan inte har en garanti eller om garantin har löpt ut, ansvarar tillverkaren eller importören för fel i vara, till exempel då den i normalt bruk inte håller lika länge som man kunde anta att varor av samma kvalitet och i samma prisklass borde hålla. I detta fall har konsumenten i första hand rätt att kräva att felet repareras eller att varan byts till en felfri. Om varan inte kan repareras eller bytas till en felfri vara kan kunden kräva prisnedsättning eller hävning av köpet.

Ett tidigare sälgstegs ansvar för fel i vara följer samma principer som för säljarens ansvar, men är inte lika omfattande.

  • Om felet har uppstått efter det att varan har överlämnats till säljaren och på grund av orsaker som inte är beroende av tillverkaren eller importören, ansvarar de inte för felen.
  • Om felet gottgörs genom återbetalning av köpesumman eller genom prisnedsättning, beräknas gottgörelsen på det pris till vilket tillverkaren eller importören sålde varan till säljaren – inte på den köpesumma köparen betalade. Vid eventuellt hävande av köp kan konsumenten alltså inte kräva att tillverkaren eller importören betalar tillbaka hela köpesumman.

En reklamation om fel bör inlämnas inom rimlig tid från det att köparen upptäckte felet eller borde ha upptäckt felet. Reklamation om fel bör inlämnas senast inom två månader från det att felet upptäcktes.Fel och fördröjningar

Ansökan om ersättning om resebyrån har gått i konkurs

Om det handlar om en paketresa som en konsument har köpt är det möjligt att ansöka om ersättning för resan hos Konkurrens- och konsumentverket om den betalats på förhand. Du hittar anvisningar på Konkurrens- och konsumentverkets sida Resebyrå som gått i konkurs
Resebyrå som gått i konkurs


Nyckelord: Konkurs
Uppdaterad 25.6.2014 Skriv ut