Förbud mot direktmarknadsföring

Med direktmarknadsföring avses sådan marknadsföring där man antingen per post, telefon eller elektronisk kontaktar konsumenten.

Uppsamling av direktmarknadsföringsuppgifter

Personuppgiftslagen förpliktar den registeransvarige att meddela konsumenten redan då personuppgifterna samlas att dennes uppgifter kommer att användas för direktmarknadsföring.  Om detta inte har gjorts får konsumentens uppgifter inte användas i direktmarknadsföring.

Marknadsföraren ska berätta varifrån de fått konsumentens kontaktuppgifter. Konsumenten ska också delges att denne har möjlighet att förbjuda direktmarknadsföring.

Alla har rätt att förbjuda användningen av sina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Förbudssättet beror på direktmarknadsföringssättet.

Adresserad direktmarknadsföring och telefonförsäljning

Direktmarknadsföring kan begränsas:

 • genom att meddela marknadsföraren eller försäljaren direkt om marknadsföringsförbjudet och då gäller förbudet företaget i fråga och/eller
 • genom att förbjuda att namn- och adressuppgifterna överlåts till datasystem som upprätthålls av myndigheter och/eller
 • genom att anmäla sig till begränsningstjänsten för direktmarknadsföring. Tjänsterna kan vara avgiftsbelagda.

Begränsningar för adresserad direktmarknadsföring och telefonförsäljning kan göras via följande länkar:

Befolkningsregistercentralen
Adressuppgifterna används bl.a. för åsikts- och marknadsundersökningar samt för direktmarknadsföring. Förbudet kan göras med hjälp av blankett som finns på Befolkningsregistercentralens webbplats eller per telefon.

Trafiksäkerhetsverket (Trafi)
Trafi erbjuder kontaktuppgifter åt företag som utför direktmarknadsföring. Förbudet för överlåtning av adressuppgifter samt marknadsföringsförbudet ska göras skriftligt i Trafis datatjänst.

Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto (ASML)
ASML är branschens självreglerande organ som erbjuder information om rätten att begränsa direktmarknadsföring samt upprätthåller en begränsningstjänst för telefonförsäljning och adresserade direktmarknadsföring (Telefon-Robinson, Post-Robinson). Medlemmar i ASML iakttar de förbud som meddelats ASML. Tjänsten som ASML erbjuder är tillgänglig endast på finska och på engelska.

På marknaden kan också finnas företag som erbjuder tjänster som begränsar direktmarknadsföring och som själva ansvarar för hur tjänsterna fungerar.

Oadresserad direktmarknadsföring

Det är tillåtet att skicka postad direktmarknadsföring om mottagaren inte separat förbjuder detta. Oadresserad reklam som delas ut i alla postlådor kan förnekas med meddelandet "Ej reklam" eller "Ej gratistidningar" på postlådan.

Förbudet av oadresserad reklam berör allt oadresserat marknadsföringsmaterial. Begränsningen kan inte endast gälla en viss reklam eller reklamtyp. Undantag är officiella meddelanden och reklambilagor mellan tidningar vars utdelning inte kan förbjudas.

Elektronisk direktmarknadsföring

Elektronisk direktmarknadsföring, till exempel marknadsföring per e-post eller sms, förutsätter samtycke från mottagaren på förhand. Om en mottagare inte har gett sitt samtycke, bryter det företag som skickar marknadsföringsmeddelanden mot

 • lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation. Efterlevnaden av lagen övervakas av dataombudsmannen.
 • konsumentskyddslagen, som förbjuder användandet av  aggressiva förfaranden. Som aggressiva förfaranden betraktas trakasseri, som kan vara direktmarknadsföring som strider mot exempelvis personuppgiftslagen eller mot lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation.  Konsumentombudsmannen övervakar efterlevnaden av konsumentskyddslagen.

Konsumenten ska kunna ge sitt samtycke till att ta emot elektroniska marknadsföringsbudskap genom en aktiv åtgärd, till exempel genom att kryssa för ett alternativ. Ett företag kan inte erhålla samtycke exempelvis genom en förhandsifylld kryssruta i samband med uppsamling av konsumentens kontaktuppgifter för ingående av ett avtal eller marknadsföring.

Företaget kan undantagsvis skicka elektronisk direktmarknadsföring utan konsumentens tillstånd om samtliga följande villkor uppfylls:

 • det har fått kontaktuppgifterna i samband med säljande av produkten och i meddelandet endast marknadsförs motsvarande produkter som företaget i samband med det senaste köpet har sålt
 • vid marknadsföringen används samma redskap som då produkten köptes; exempelvis kan textmeddelande användas om produkten har köpts via ett textmeddelande
 • konsumenten har vid uppköpet informerats om att företaget kan skicka elektroniska marknadsföringsmeddelanden
 • konsumenten informeras tydligt och i samband av varje elektroniska marknadsföringsmeddelande att denne har rätt att förbjuda skickande av dessa meddelanden

Abonnemang med reklammeddelanden

Konsumenterna erbjuds mobiltelefon- och bredbandsanslutningar i vilkas avtalsvillkor konsumenten förbinder sig att ta emot reklam via bland annat sms och multimediemeddelanden samt e-post. Abonnemangstyper som innehåller reklammeddelanden är tillåtna men även abonnemang utan skyldighet att ta emot marknadsföring måste erbjudas.

När ett abonnemangsavtal ingås ska konsumenten klart informeras om villkoren samt om vilken typ av och hur ofta marknadsföring skickas till innehavaren av abonnemanget. Konsumentens samtycke till elektronisk direktmarknadsföring ska alltid grunda sig på konsumentens uttryckliga viljeyttring.

Konsumenten har alltid rätt att ångra sitt samtycke till mottagning av reklammeddelanden utan följder, vilket innebär att ett företag inte kan debitera för ett återkallat samtycke, för hantering av en återkallelse eller för någonting annat motsvarande. Företaget har dock inte skyldighet att erbjuda abonnemanget till samma pris om konsumenten ångrar sitt samtycke.

När en konsument har ångrat sitt samtycke till direktmarknadsföring kan hen till exempel:

 • hos samma operatör byta till en annan abonnemangstyp, som inte innehåller reklam. Dessa abonnemang kan vara dyrare än de som innehåller reklam.
 • skaffa ett abonnemang hos en annan operatör.

Produkter eller prov som levererats utan beställning

Konsumenten kan inte förutsättas betala för, återställa, förvara osv. en konsumtionsnyttighet som har levererats utan en uttrycklig beställning. Denna s.k. negativa försäljningsmetod är förbjuden i konsumentskyddslagen. Om produkter skickas till konsumenten utan beställning får denne behålla produkterna utan att detta förutsätter något som helst av denne.
Bedrägerier

Uppdaterad 16.6.2014 Skriv ut