Vastuullisuusraportti 2022

KKV toimii kuluttajien ja kansantalouden hyväksi. Raportissa on konkreettisia esimerkkejä vastuullisista toimintatavoista ja siitä, miten virasto pitää huolta henkilöstöstään.

1. Pääjohtajan terveiset: Vastuullisuus on sisäänrakennettu KKV:hen

Vastuullisuus kytkeytyy tiukasti viraston perustehtävään ja strategiaan. Päätöksemme perustuvat tutkittuun tietoon, huolelliseen harkintaan, lakiin ja ratkaisukäytäntöihin. Pidämme jatkuvasti yllä asiantuntijoidemme osaamista.

KKV:n toiminnan arvot – riippumattomuus, vastuullisuus ja yhdessä saavuttaminen – ohjaavat valintojamme, työtapojamme ja päätöksentekoamme päivittäisessä työssämme.

Riippumattomuus tarkoittaa sitä, että toimimme tinkimättömästi kuluttajien ja kansantalouden hyväksi. Toimintamme puolueettomuus on keskeistä sekä valvoessamme yritysten toimintaa että edistäessämme markkinoiden toimivuutta. Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen päätöksenteon itsenäisyys on yhteisen edun mukaista.

Yhdessä saavuttamalla etsimme parhaita ratkaisuja hyödyntäen koko viraston osaamista. Punnitsemme asioita yhdessä useasta näkökulmasta ja koemme arvokkaaksi asiantuntijajoukkomme osaamisen.

Henkilöstön hyvinvointi on meille keskeistä. Toimimme joukkueena ja saavutamme yhdessä. Panostamme työhyvinvointiin, koulutukseen sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen.

KKV on sitoutunut omalta osaltaan edistämään Suomen vastuullisuustavoitteiden ja edelleen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden Agenda 2030 toteutumista. Vuotta 2022 käsittelevä vastuullisuusraportti on viraston ensimmäinen.

pääjohtaja Kirsi Leivo

2. KKV:n toiminnan kädenjälki: hyöty yhteiskunnalle

YK:n kestävän kehityksen tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.
YK:n kestävän kehityksen tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja.
YK:n kestävän kehityksen tavoite 12: Vastuullista kuluttamista.

Muuttuva maailmantalous luo paineita EU:n kilpailupolitiikkaan ja kuluttajansuojan vahvistamiseen. Kilpailun toimiminen kuluttajan hyödyksi voi vaarantua vaikeassa taloustilanteessa. Kilpailu digivallasta ja suurten teknojättien markkinavoiman kasvu vaikuttaa EU-lainsäädäntöön.

Talouden kiristyminen osuu yrityksiin ja kotitalouksiin. Odotettavissa on äkillisiä markkinahäiriöitä, jolloin ihmiset tarvitsevat tukea kuluttajaneuvontapalvelusta ja yritykset valmentavaa ohjeistusta.

Kilpailuvalvonta purkaa kilpailun esteitä

KKV valvoo, että yritykset menestyvät markkinoilla omilla ansioillaan eivätkä kilpailua keinotekoisesti rajoittavan menettelyn tai perusteettomien etujen avulla. Virasto puuttuu kartelleihin ja kilpailulle haitallisiin yrityskauppoihin.

KKV huolehtii siitä, etteivät julkisyhteisöt hyödynnä elinkeinotoiminnassaan asemastaan johtuvia perusteettomia kilpailuetuja. Virasto valvoo, että julkiset hankinnat kilpailutetaan avoimesti ja tasapuolisesti.

Esimerkkejä vuodelta 2022 

Kuluttajansuojavalvonta ja neuvonta tasapainottavat kuluttajien ja yritysten välistä suhdetta

KKV opastaa kuluttajia ja yrityksiä heidän keskinäisissä kiistoissaan sekä valvoo kuluttajien etuja.

Virasto tasapainottaa kaikkien kuluttajien – myös heikommassa asemassa olevien – ja yritysten välistä suhdetta. KKV:ssä toimiva kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajansuojalainsäädännön noudattamista, erityisesti yritysten markkinointia ja sopimusehtoja.

KKV:n kuluttajaneuvonta ja Euroopan kuluttajakeskus sovittelevat kiistoja puolueettomasti.

Esimerkkejä vuodelta 2022 

KKV:n työ perustuu tutkittuun tietoon ja markkinoiden tuntemukseen

Tutkimuksella varmistetaan, että KKV:n ratkaisut ja kannanotot ovat huolellisesti harkittuja ja perusteltuja.

Vaikutusten arviointi on tutkimukseen perustuvaa päättelyä siitä, miten jokin politiikkatoimenpide vaikuttaisi kuluttajiin joko suoraan tai markkinatoimijoiden kilpailutilanteen muutoksen kautta.

Esimerkkejä vuodelta 2022 

3. Henkilöstön hyvinvointi on keskeistä

YK:n kestävän kehityksen tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia.
YK:n kestävän kehityksen tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo.

KKV:n tehtävät ovat haastavia ja edellyttävät korkeaa ammattitaitoa ja asiantuntemusta. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on KKV:n toiminnan kulmakivi ja henkilöstöön panostaminen on keskeinen osa KKV:n strategiaa.

KKV:n sidosryhmät arvioivat vuoden 2022 sidosryhmäkyselyssä viraston asiantuntijuuden asteikolla 1–5 erinomaiseksi 4,2.

KKV:n henkilöstön työtyytyväismittauksen tulokset ovat nousseet vuosi vuodelta ja olivat 2022 kaikilla osa-alueilla valtionhallinnon keskiarvoa paremmat.

KKV:n henkilöstön kokonaisuustyötyytyväisyys on 4,05 asteikolla 1–5.

KKV:läisillä on laaja mahdollisuus tehdä etätyötä, mutta kasvokkaisiin kohtaamisiin kannustetaan ja vahvistaa niiden toteutumista. Yksiköt ja tiimit järjestävät työnsä niin, että ihmisillä on mahdollisuus tavata toisiansa säännöllisesti myös kasvotusten.

KKV:ssä on käytössä joustava työaika, joka mahdollistaa työajan jouston vaihtelevien tilanteiden mukaisesti.

KKV:ssä on nollatoleranssi häirinnälle ja epäasialliselle käytökselle. Työtyytyväisyysmittauksen mukaan tilanne on hyvä eikä häirintää esiinny. Jos tapauksia ilmenee, ne käsitellään perusteellisesti ja virastossa ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

KKV:ssä tehdään joka toinen vuosi henkilöstökysely tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Esille nouseviin seikkoihin puututaan. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus korostuvat esimerkiksi rekrytoinneissa. Virkoihin valitaan aina pätevin hakija.

4. Vastuulliset toimintatavat

YK:n kestävän kehityksen tavoite 13: Ilmastotekoja.
YK:n kestävän kehityksen tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.
YK:n kestävän kehityksen tavoite 17: Yhteistyö ja kumppanuus.

KKV noudattaa kaikessa toiminnassaan hallinto- ja julkisuuslainsäädäntöä. Valvontaprosessien aikana huolehditaan yritysten ja kuluttajien oikeusturvasta. Ratkaisut perustuvat huolelliseen faktojen selvittämiseen ja oikeudelliseen analyysiin.

KKV osana valtionhallintoa on sitoutunut avoimuuden, sananvapauden ja yhdenvertaisen kohtelun edistämiseen. Viraston viestintä valtionhallinnon viestintäsuosituksen mukaisesti avointa, luotettavaa, tasapuolista, ymmärrettävää, vuorovaikutteista ja palveluhenkistä. Virasto palvelee mediaa tasapuolisesti.

Julkinen sektori toimii yhteisillä rahoilla. Valtionhallinnon toimijoiden napakka ja tarkoituksenmukainen taloudenhallinta on välttämätöntä.

Viraston omien hankintojen lainmukaisuuden varmistamiseksi virastossa on kehitetty hankintatoimen toimintatapoja, ohjeita, koulutusta ja sopimustenhallintaa.

Esimerkkejä vuodelta 2022 

5. KKV:n strategia ja kehittämishankkeet

KKV tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalle mahdollisimman paljon lisäarvoa, jotta markkinat toimisivat yhä paremmin kuluttajien ja kansantalouden eduksi.

Lisäarvon yhteiskunnalle tekee KKV:n asiantunteva henkilöstö. Virasto haluaa erityisesti panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja mahdollistaa sujuvan työskentelyn.

Arvot heijastavat KKV:n organisaatiokulttuuria ja toimintatapoja. Yhdessä määritellyt arvot vaikuttavat työskentelytapoihin ja päätöksentekoon erityisesti vaikeissa tilanteissa.

Arvot: yhdessä saavuttaminen, riippumattomuus ja vastuullisuus

KKV:n strategia perustuu viraston toiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Tällä hetkellä KKV:n strategiassa on mukana neljä kehittämishanketta:

  • Panostamme henkilöstöön
  • Kehitämme johtamista
  • Lisäämme vaikuttavuutta ja näkyvyyttä
  • Hyödynnämme digitaalisuutta

Strategian toteutumista seurataan muun muassa valtion henkilöstötutkimuksella (VMBaro-kysely) ja sidosryhmäkyselyllä.

Panostamme henkilöstöön -kehittämishanke

KKV:lle on tärkeää olla jatkossakin hyvä työpaikka parhaille asiantuntijoille. Henkilöstöllä on laaja vapaus valita läsnä- ja etätyön välillä, joten hybridityöhön liittyvät asiat kuten yhteisöllisyys on huomioitu. KKV panostaa yhteisöllisyyden vahvistamiseen, perehdyttämiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Lue lisää työtyytyväisyydestä ja henkilöstöön panostamisesta 3. Henkilöstön hyvinvointi on keskeistä  

Seuranta: VMbaro työtyytyväisyyskyselyn tulokset, uusien työntekijöiden tyytyväisyys perehdytykseen, henkilöstön palaute yhteisistä koulutuksista.

Kehitämme johtamista -kehittämishanke

Johtaminen on työtyytyväisyyskyselyn ja johtamispalautteiden perusteella erittäin hyvällä tasolla KKV:ssä. Asiantuntijaorganisaatiossa töiden ja vastuiden organisointi ei ole aina helppoa. Johdon ja esihenkilöiden on kiinnitettävä huomiota järkevään resursointiin ja kokonaistyömäärään.

Seuranta: VMbaro työtyytyväisyyskyselyn tulokset, johtamispalautteet.

Lisäämme vaikuttavuutta ja näkyvyyttä -kehittämishanke

Viraston ja sen asiantuntijoiden tarjoama kiinnostava sisältö eri kanavissa edistää KKV:n ja sen palveluiden tunnettuutta. Kuluttajien, yritysten, päättäjien ja median sekä muiden sidosryhmien on vaivattomasti löydettävä selkeää viranomaistietoa ja -ohjeistusta. Asioinnin verkkopalvelussa tulee jatkossakin olla sujuvaa.

Seuranta: käytettävyystestaukset ja analytiikka, sidosryhmien tyytyväisyys viraston toimintaan (sidosryhmäkysely, VMbaro työtyytyväisyyskyselyn tulokset).

Hyödynnämme digitaalisuutta

KKV:llä on kunnianhimoinen digitalisoinnin tiekartta, jota toteutetaan systemaattisesti. Tiekartassa on prosessien kehittämistä, analytiikan, robotiikan ja koneoppimisen hyödyntämistä ja näiden teknologioiden potentiaalin ja käyttötapausten kartoittamista.

Seuranta: sidosryhmien tyytyväisyys viraston toimintaan (sidosryhmäkysely), käytettävyystestaukset ja analytiikka, VMbaro työtyytyväisyyskyselyn tulokset.