Vastuullisuusraportti 2023

KKV toimii kuluttajien ja kansantalouden hyväksi. Raportissa on konkreettisia esimerkkejä vastuullisista toimintatavoista ja siitä, miten virasto pitää huolta henkilöstöstään.

1. Pääjohtajan terveiset

KKV edistää markkinoiden toimivuutta. Vastuullisuusraportissa 2023 kerromme, miten toteutamme tehtäväämme vastuullisesti ja tehokkaasti. Vastuullisuus on yksi arvoistamme. Se on osa kaikkea toimintaamme, päivittäisestä viranomaistyöstä pitkän aikavälin strategiseen suunnitteluun.

Käytämme resurssimme strategian mukaisesti niin, että tuotamme mahdollisimman paljon yhteiskunnallista hyötyä.

Kartellien paljastamista tehostettiin uusilla tilastollisilla menetelmillä. Menetelmillä on jo löydetty poikkeavia havaintoja, jotka ovat johtaneet tarkempiin selvityksiin. KKV teki viime vuoden aikana useita yllätystarkastuksia kartelliselvityksiin liittyen. KKV esti vuoden aikana useita haitallisia yrityskauppoja. Yrityskauppavalvonnan liikevaihtorajojen alentaminen on parantanut virastomme kykyä estää haitallista markkinoiden keskittymistä.

KKV:ssä toimii kuluttaja-asiamies, jonka valvonta keskittyy erityisesti menettelyihin, jotka tuottavat kuluttajille eniten haittaa ja taloudellisia menetyksiä. Viime vuonna kuluttaja-asiamiehen työn keskiössä olivat muun muassa sähkömarkkinat ja erityisesti sähkösopimusten merkittävät hinnankorotukset sekä asiakaspalvelun toimimattomuus. Kuluttaja-asiamies puuttui myös esimerkiksi yritysten markkinoinnissa käyttämiin epäselviin ympäristöväittämiin.

KKV:n tuottamat korkeatasoiset kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset analyysit edistävät tiedolla johtamista poliittisessa päätöksenteossa ja lainsäädäntötyössä. Laajoihin aineistoihin perustuvat tutkimukset auttavat kehittämään markkinoita kuluttajien ja kansantalouden hyödyksi. Viime vuonna keskeisiä tutkimuskohteita olivat esimerkiksi raideliikenne, apteekkimarkkinat, rahapelimarkkinat, julkiset hankinnat, taksimarkkinat ja elintarvikemarkkinat. Virasto oli kuultavana hallitusohjelmaneuvotteluissa. Hyödylliset selvityksemme tukevat useiden hallitusohjelmakirjausten toteuttamista.

Kehitämme viraston toimintaa systemaattisesti ja yhteistyössä henkilöstön kanssa tehdyn strategian mukaisesti. Kehitystyötä ohjaavat neljä strategiahanketta: panostamme henkilöstöön, kehitämme johtamista, lisäämme vaikuttavuutta ja näkyvyyttä sekä hyödynnämme digitalisuutta. Onnistumista mittaamme esimerkiksi työtyytyväisyyskyselyllä.

Henkilöstön työtyytyväisyys, korkea osaaminen ja vahva työnantajakuva ovat keskeisiä vastuullisuuden toteutumiselle. Olemme sitoutuneet tarjoamaan henkilöstölle kehitysmahdollisuuksia, hyvän työympäristön ja oikeudenmukaisen kohtelun, mikä edistää korkealaatuista ja tavoitteellista työskentelyä virastossa.

pääjohtaja Kirsi Leivo

2. KKV:n toiminnan kädenjälki: hyöty yhteiskunnalle

YK:n kestävän kehityksen tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.
YK:n kestävän kehityksen tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja.
YK:n kestävän kehityksen tavoite 12: Vastuullista kuluttamista.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto tuottaa merkittävää lisäarvoa yhteiskunnalle vahvistamalla tuottavuutta ja talouskasvua sekä turvaamalla kuluttajien asemaa.

Kilpailuvalvonta turvaa markkinoiden toimivuutta​

KKV valvoo, että yritykset menestyvät markkinoilla omilla ansioillaan eivätkä kilpailua keinotekoisesti rajoittavan menettelyn tai perusteettomien etujen avulla. Virasto puuttuu kartelleihin ja kilpailulle haitallisiin yrityskauppoihin. Hyvin toimiva kilpailu takaa kuluttajille vaihtoehtoja, kohtuulliset hinnat ja laadukkaat tuotteet. ​

KKV huolehtii siitä, etteivät julkisyhteisöt hyödynnä elinkeinotoiminnassaan asemastaan johtuvia perusteettomia kilpailuetuja. Virasto valvoo, että julkiset hankinnat kilpailutetaan avoimesti ja tasapuolisesti.

Esimerkkejä vuodelta 2023 

Kuluttajansuojan valvonta ja ​neuvonta kuluttajan turvana

KKV opastaa kuluttajia ja yrityksiä heidän keskinäisissä kiistoissaan sekä valvoo kuluttajien etuja.

Virasto tasapainottaa kaikkien kuluttajien ja yritysten välistä suhdetta. KKV:ssä toimiva kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajansuojalainsäädäntöä, erityisesti markkinointia ja sopimusehtoja.

KKV:n kuluttajaneuvonta ja Euroopan kuluttajakeskus sovittelevat kiistoja puolueettomasti. Tavoitteena on varmistaa kuluttajille kuuluvat hyvitykset.

Esimerkkejä vuodelta 2023 

KKV:n työ perustuu tutkittuun tietoon ja markkinoiden tuntemukseen

KKV:n ratkaisut ja kannanotot ovat huolellisesti harkittuja ja perusteltuja. KKV:n tutkimustyö palvelee koko yhteiskuntaa. Hyvä lainvalmistelu ja päätöksenteko perustuvat tutkittuun tietoon.

Tutkimalla kilpailun toimivuutta ja kuluttajien asemaa lisätään ymmärrystä siitä, missä markkinoiden toimintaa voidaan parantaa. Vaikutusten arviointi on tutkimukseen perustuvaa päättelyä siitä, miten jokin politiikkatoimenpide on vaikuttanut tai vaikuttaisi markkinoiden toimintaan.

Esimerkkejä vuodelta 2023 

3. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

YK:n kestävän kehityksen tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia.
YK:n kestävän kehityksen tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo.

KKV:n tehtävät ovat haastavia ja edellyttävät korkeaa ammattitaitoa ja asiantuntemusta. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on KKV:n toiminnan kulmakivi ja henkilöstöön panostaminen on keskeinen osa KKV:n strategiaa.

KKV:n sidosryhmät arvioivat vuoden 2023 sidosryhmäkyselyssä viraston asiantuntijuuden asteikolla 1–5 erinomaiseksi (4,1).

KKV:n henkilöstön työtyytyväismittauksen tulokset olivat 2023 kaikilla osa-alueilla valtionhallinnon keskiarvoa paremmat.

KKV:n henkilöstön kokonaistyötyytyväisyys on 4,01 asteikolla 1–5.

KKV:läisillä on laaja mahdollisuus tehdä etätyötä, mutta kasvokkaisiin kohtaamisiin kannustetaan ja tuetaan niiden toteutumista. Yksiköt ja tiimit järjestävät työnsä niin, että ihmisillä on mahdollisuus tavata toisiansa säännöllisesti myös kasvotusten.

KKV:ssä on käytössä joustava työaika, joka helpottaa työn sovittamista erilaisiin elämäntilanteisiin.

KKV:ssä on nollatoleranssi häirinnälle ja epäasialliselle käytökselle. Työtyytyväisyysmittauksen mukaan tilanne on hyvä eikä häirintää esiinny. Jos tapauksia ilmenee, ne käsitellään perusteellisesti ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

KKV:ssä tehdään joka toinen vuosi henkilöstökysely tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Esille nouseviin seikkoihin puututaan. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus korostuvat esimerkiksi rekrytoinneissa. Virkoihin valitaan aina pätevin hakija.

4. Vastuulliset toimintatavat

YK:n kestävän kehityksen tavoite 13: Ilmastotekoja.
YK:n kestävän kehityksen tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.
YK:n kestävän kehityksen tavoite 17: Yhteistyö ja kumppanuus.

KKV noudattaa kaikessa toiminnassaan hallinto- ja julkisuuslainsäädäntöä. Valvontaprosessien aikana huolehditaan yritysten ja kuluttajien oikeusturvasta. Ratkaisut perustuvat huolelliseen faktojen selvittämiseen ja oikeudelliseen analyysiin.

KKV osana valtionhallintoa on sitoutunut avoimuuden, sananvapauden ja yhdenvertaisen kohtelun edistämiseen. Viraston viestintä on valtionhallinnon viestintäsuosituksen mukaisesti avointa, luotettavaa, tasapuolista, ymmärrettävää, vuorovaikutteista ja palveluhenkistä. Virasto palvelee mediaa tasapuolisesti.

Valtionhallinnon toimijoiden huolellisella taloudenhallinnalla, tehtävien priorisoinnilla ja resurssien oikealla kohdentamisella varmistetaan verovarojen tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö sekä toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Viraston omien hankintojen lainmukaisuuden varmistamiseksi virastossa on kehitetty hankintatoimen toimintatapoja, ohjeita, koulutusta ja sopimustenhallintaa.

Esimerkkejä vuodelta 2023 

5. KKV:n strategia ja kehittämishankkeet

KKV tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalle mahdollisimman paljon lisäarvoa, jotta markkinat toimisivat yhä paremmin kuluttajien ja kansantalouden eduksi.

Lisäarvon yhteiskunnalle tekee KKV:n asiantunteva henkilöstö. Virasto haluaa erityisesti panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja mahdollistaa sujuvan työskentelyn.

Arvot heijastavat KKV:n organisaatiokulttuuria ja toimintatapoja. Yhdessä määritellyt arvot vaikuttavat työskentelytapoihin ja päätöksentekoon erityisesti vaikeissa tilanteissa.

Arvot: yhdessä saavuttaminen, riippumattomuus ja vastuullisuus

KKV:n strategia perustuu viraston toiminnan systemaattiseen kehittämiseen. KKV:n strategiassa on neljä kehittämishanketta:

  • Panostamme henkilöstöön
  • Kehitämme johtamista
  • Lisäämme vaikuttavuutta ja näkyvyyttä
  • Hyödynnämme digitaalisuutta

Strategian toteutumista seurataan muun muassa valtion henkilöstötutkimuksella (VMBaro-kysely) ja sidosryhmäkyselyllä.

Panostamme henkilöstöön -kehittämishanke

KKV:lle on tärkeää olla jatkossakin hyvä työpaikka parhaille asiantuntijoille. Henkilöstöllä on laaja vapaus valita läsnä- ja etätyön välillä, joten hybridityöhön liittyvät asiat kuten yhteisöllisyys on huomioitu. KKV panostaa yhteisöllisyyden vahvistamiseen, perehdyttämiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Lue lisää työtyytyväisyydestä ja henkilöstöön panostamisesta 3. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Seuranta: VMbaro työtyytyväisyyskyselyn tulokset, uusien työntekijöiden tyytyväisyys perehdytykseen, henkilöstön palaute yhteisistä koulutuksista.

Kehitämme johtamista -kehittämishanke

Johtaminen on työtyytyväisyyskyselyn ja johtamispalautteiden perusteella erittäin hyvällä tasolla KKV:ssä. Asiantuntijaorganisaatiossa töiden ja vastuiden organisointi ei ole aina helppoa. Johdon ja esihenkilöiden on kiinnitettävä huomiota järkevään resursointiin ja kokonaistyömäärään.

Seuranta: VMbaro työtyytyväisyyskyselyn tulokset, johtamispalautteet.

Lisäämme vaikuttavuutta ja näkyvyyttä -kehittämishanke

Viraston ja sen asiantuntijoiden tarjoama kiinnostava sisältö eri kanavissa edistää KKV:n ja sen palveluiden tunnettuutta. Kuluttajien, yritysten, päättäjien ja median sekä muiden sidosryhmien on vaivattomasti löydettävä selkeää viranomaistietoa ja -ohjeistusta. Asioinnin verkkopalvelussa tulee jatkossakin olla sujuvaa.

Seuranta: käytettävyystestaukset ja analytiikka, sidosryhmien tyytyväisyys viraston toimintaan (sidosryhmäkysely, VMbaro työtyytyväisyyskyselyn tulokset).

Hyödynnämme digitaalisuutta

KKV:llä on kunnianhimoinen digitalisoinnin tiekartta, jota toteutetaan systemaattisesti. Tiekartassa on prosessien kehittämistä, analytiikan, robotiikan ja koneoppimisen hyödyntämistä ja näiden teknologioiden potentiaalin ja käyttötapausten kartoittamista.

Seuranta: sidosryhmien tyytyväisyys viraston toimintaan (sidosryhmäkysely), käytettävyystestaukset ja analytiikka, VMbaro työtyytyväisyyskyselyn tulokset.